• DANH SÁCH CA NHIỄM COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
 • STT Bệnh nhân Địa chỉ Tuổi Tình trạng
  1073 BN1919100 Co Muông, Mường Đăn, huyện Mường Ảng 31 Đang điều trị
  1072 BN1919099 Hón Sáng, Ẳng Cang, huyện Mường Ảng 28 Đang điều trị
  1071 BN1919098 Khu cách ly huyện Điện Biên Đông 19 Đang điều trị
  1070 BN1919097 Tổ 1, Thị Trấn, huyện Điện Biên Đông 30 Đang điều trị
  1069 BN1919096 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 25 Đang điều trị
  1068 BN1919095 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 42 Đang điều trị
  1067 BN191909 Khu cách ly huyện Tủa Chùa Đang điều trị
  1066 BN1919093 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 27 Đang điều trị
  1065 BN1919092 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 52 Đang điều trị
  1064 BN1919091 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 34 Đang điều trị
  1063 BN1919090 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 36 Đang điều trị
  1062 BN1919089 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 40 Đang điều trị
  1061 BN1919088 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 17 Đang điều trị
  1060 BN1919087 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 27 Đang điều trị
  1059 BN1919086 Khu cách ly thị xã Mường Lay 37 Đang điều trị
  1058 BN1919085 Khu cách ly thị xã Mường Lay 38 Đang điều trị
  1057 BN1919084 Khu cách ly huyện Điện Biên 19 Đang điều trị
  1056 BN1919083 Khu cách ly huyện Điện Biên 43 Đang điều trị
  1055 BN1919082 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 28 Đang điều trị
  1054 BN1919081 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 60 Đang điều trị
  1053 BN1919080 Vánh 2, Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 23 Đang điều trị
  1052 BN1919079 Khu cách ly huyện Mường Nhé 24 Đang điều trị
  1051 BN1919078 Sái Ngoài, Quài Cang, huyện Tuần Giáo 19 Đang điều trị
  1050 BN1919077 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 28 Đang điều trị
  1049 BN1919076 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 23 Đang điều trị
  1048 BN1919075 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 39 Đang điều trị
  1047 BN1919074 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 25 Đang điều trị
  1046 BN1919073 Nậm Bay, Nà Tòng, huyện Tuần Giáo 26 Đang điều trị
  1045 BN1919072 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 33 Đang điều trị
  1044 BN1919071 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 26 Đang điều trị
  1043 BN1919070 Khu cách ly huyện Mường Ảng 44 Đang điều trị
  1042 BN1919069 Khu cách ly huyện Mường Ảng 47 Đang điều trị
  1041 BN1915440 Khu cách ly huyện Mường Ảng 20 Đang điều trị
  1040 BN1915439 Khu cách ly huyện Mường Ảng 26 Đang điều trị
  1039 BN1915438 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 22 Đang điều trị
  1038 BN1915437 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 28 Đang điều trị
  1037 BN1915436 Sái Ngoài, Quài Cang, huyện Tuần Giáo 15 Đang điều trị
  1036 BN1915435 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 8 Đang điều trị
  1035 BN1915434 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 10 Đang điều trị
  1034 BN1915227 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 49 Đang điều trị
  1033 BN1915226 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 47 Đang điều trị
  1032 BN1915225 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 53 Đang điều trị
  1031 BN1915224 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 41 Đang điều trị
  1030 BN1915223 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 46 Đang điều trị
  1029 BN1915222 Bản Biếng, Quài Tở, huyện Tuần Giáo 31 Đang điều trị
  1028 BN1915221 Bản Kệt, Quài Cang, huyện Tuần Giáo 43 Đang điều trị
  1027 BN1915220 Tổ 9, Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  1026 BN1915219 Tổ 9, Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  1025 BN1915218 Luân Giói, huyện Điện Biên Đông 18 Đang điều trị
  1024 BN1904829 Khu cách ly huyện Mường Chà 55 Đang điều trị
  1023 BN1904828 Khu cách ly huyện Nậm Pồ 46 Đang điều trị
  1022 BN1904828 Khu cách ly huyện Nậm Pồ 46 Đang điều trị
  1021 BN1904827 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 19 Đang điều trị
  1020 BN1904826 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 17 Đang điều trị
  1019 BN1904825 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 29 Đang điều trị
  1018 BN1904824 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 33 Đang điều trị
  1017 BN1904823 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 32 Đang điều trị
  1016 BN1904822 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 50 Đang điều trị
  1015 BN1904821 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 19 Đang điều trị
  1014 BN1904820 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 53 Đang điều trị
  1013 BN1904819 Sái Ngoài, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo 49 Đang điều trị
  1012 BN1904818 Sái Ngoài, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo 33 Đang điều trị
  1011 BN1904817 Bản Sẳng, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 31 Đang điều trị
  1010 BN1904816 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 24 Đang điều trị
  1009 BN1904815 Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 41 Đang điều trị
  1008 BN1904814 Khu cách ly huyện Điện Biên Đông 19 Đang điều trị
  1007 BN1904813 Pú Khớ, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng 27 Đang điều trị
  1006 BN1904812 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 26 Đang điều trị
  1005 BN1904817 Bản Sẳng, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 31 Đang điều trị
  1004 BN1904816 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 24 Đang điều trị
  1003 BN1904815 Đồng Tâm, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 41 Đang điều trị
  1002 BN1904814 Khu cách ly huyện Điện Biên Đông 19 Đang điều trị
  1001 BN1904813 Pú Khớ, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng 27 Đang điều trị
  1000 BN1904812 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 26 Đang điều trị
  999 BN1901037 Bản Lạn, Mường Lạn, huyện Mường Ảng 33 Đang điều trị
  998 BN1901036 Khu cách ly huyện Mường Ảng 43 Đang điều trị
  997 BN1901035 Noong Háng, Ẳng Cang, huyện Mường Ảng 19 Đang điều trị
  996 BN1901034 Xuân Tre 1, Búng Lao, huyện Mường Ảng 53 Đang điều trị
  995 BN1900941 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 38 Đang điều trị
  994 BN1900940 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 45 Đang điều trị
  993 BN1893881 Chiềng Ban, Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 32 Đang điều trị
  992 BN1893880 Chiềng Ban, Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 32 Đang điều trị
  991 BN1893879 Chiềng Ban, Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 34 Đang điều trị
  990 BN1893878 Chiềng Ban, Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 27 Đang điều trị
  989 BN1893877 Bản Bó, Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 93 Đang điều trị
  988 BN1893876 Tổ 5, Sông Đà, Thị xã Mường Lay 37 Đang điều trị
  987 BN1893875 Khu cách ly huyện Mường Ảng 19 Đang điều trị
  986 BN1893874 Khu cách ly huyện Mường Ảng 19 Đang điều trị
  985 BN1893873 Khu cách ly huyện Mường Ảng 28 Đang điều trị
  984 BN1893872 Khu cách ly huyện Mường Ảng 36 Đang điều trị
  983 BN1893871 Phiêng Bua, Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 38 Đang điều trị
  982 BN1893870 Mường Toong, huyện Mường Nhé 31 Đang điều trị
  981 BN1893869 Phố 3, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ 12 Đang điều trị
  980 BN1893868 Phố 3, Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ 70 Đang điều trị
  979 BN1893867 Yên Bua, Luân Giói, huyện Điện Biên Đông 30 Đang điều trị
  978 BN1893866 Háng Pàng, Huổi Só, huyện Tuần Giáo 37 Đang điều trị
  977 BN1893865 Páo Tỉnh Làng, Tả sìn Thàng, huyện Tủa Chùa 18 Đang điều trị
  976 BN1893864 Háng Sùa, Tả sìn Thàng, huyện Tủa Chùa 34 Đang điều trị
  975 BN1893863 Tà Huổi Tráng 1, Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa 22 Đang điều trị
  974 BN1893862 Huổi Trẳng,Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa 42 Đang điều trị
  973 BN1893861 Tà Huổi Tráng 1, Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa 30 Đang điều trị
  972 BN1893860 Tà Huổi Tráng 1, Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa 38 Đang điều trị
  971 BN1893859 Bản Lịch 2, Xá Nhè, huyện Tuần Giáo 32 Đang điều trị
  970 BN1893858 Tà Huổi Tráng, Tủa Thàng, huyện Tủa Chùa 22 Đang điều trị
  969 BN1893857 Háng Đề Dê , Sính Phình, huyện Tủa Chùa 38 Đang điều trị
  968 BN1893856 Pàng Dê B, Xá Nhè, huyện Tủa Chùa 31 Đang điều trị
  967 BN1893855 Co Chai, Thanh An, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  966 BN1893854 Co Chai, Thanh An, huyện Điện Biên 38 Đang điều trị
  965 BN1881855 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 35 Đang điều trị
  964 BN1881854 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 27 Đang điều trị
  963 BN1881853 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 30 Đang điều trị
  962 BN1881852 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 25 Đang điều trị
  961 BN1881851 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 25 Đang điều trị
  960 BN1881850 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 33 Đang điều trị
  959 BN1881849 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 38 Đang điều trị
  958 BN1881848 Khu cách ly huyện Mường Ảng 17 Đang điều trị
  957 BN1881847 Bản Có, Mường Lạn, huyện Mường Ảng 35 Đang điều trị
  956 BN1881846 Khu cách ly thành phố Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  955 BN1881845 Khu cách ly thành phố Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  954 BN1881844 Khu cách ly thành phố Điện Biên Phủ 32 Đang điều trị
  953 BN1881843 Ca Tâu, Xa Dung, huyện Điện Biên Đông 17 Đang điều trị
  952 BN1881842 Khu cách ly huyện Điện Biên Đông 35 Đang điều trị
  951 BN1881841 Kéo Đứa, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông 29 Đang điều trị
  950 BN1881840 Che Phai, Luân Giói, huyện Điện Biên Đông 19 Đang điều trị
  949 BN1881839 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 30 Đang điều trị
  948 BN1881838 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 25 Đang điều trị
  947 BN1881837 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 33 Đang điều trị
  946 BN1881836 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 36 Đang điều trị
  945 BN1881835 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 26 Đang điều trị
  944 BN1881834 Khu cách ly huyện Mường Chà 28 Đang điều trị
  943 BN1881833 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 25 Đang điều trị
  942 BN1881832 Khu cách ly thành phố Điện Biên Phủ 33 Đang điều trị
  941 BN1881831 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 21 Đang điều trị
  940 BN1881830 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 21 Đang điều trị
  939 BN1881829 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 32 Đang điều trị
  938 BN1881828 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 10 Đang điều trị
  937 BN1881827 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 19 Đang điều trị
  936 BN1881826 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 25 Đang điều trị
  935 BN1881825 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 23 Đang điều trị
  934 BN1881824 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 27 Đang điều trị
  933 BN1881823 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 33 Đang điều trị
  932 BN1881822 Khu cách ly huyện Mường Ảng 29 Đang điều trị
  931 BN1881821 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 39 Đang điều trị
  930 BN1881820 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 47 Đang điều trị
  929 BN1881819 Khu cách ly huyện Tuần Giáo 47 Đang điều trị
  928 BN1880694 Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 57 Đang điều trị
  927 BN1880693 Sá Ninh, Sá Tổng, huyện Mường Chà 17 Đang điều trị
  926 BN1880692 Nậm He, Mường Tùng, huyện Mường Chà 42 Đang điều trị
  925 BN1880691 Nậm He, Mường Tùng, huyện Mường Chà 32 Đang điều trị
  924 BN1880690 Pá Nậm, Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông 29 Đang điều trị
  923 BN1880689 Phiêng Muông, Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông 17 Đang điều trị
  922 BN1880688 Á Ten, Mường Luân, huyện Điện Biên Đông 16 Đang điều trị
  921 BN1880687 Huổi Lịch, Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông 17 Đang điều trị
  920 BN1880686 Cảnh Lay, Phình Giàng huyện Điện Biên Đông 28 Đang điều trị
  919 BN1880685 Khu cách ly thị xã Mường Lay 66 Đang điều trị
  918 BN1880684 Khu cách ly thị xã Mường Lay 29 Đang điều trị
  917 BN1880683 Khu cách ly thị xã Mường Lay 63 Đang điều trị
  916 BN1880682 Khu cách ly thị xã Mường Lay 47 Đang điều trị
  915 BN1880681 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 48 Đang điều trị
  914 BN1880680 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 36 Đang điều trị
  913 BN1880679 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 48 Đang điều trị
  912 BN1880678 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 35 Đang điều trị
  911 BN1880677 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 56 Đang điều trị
  910 BN1880676 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 28 Đang điều trị
  909 BN1880675 Khu cách ly huyện Tủa Chùa 34 Đang điều trị
  908 BN1880674 Khu cách ly Huyện Tủa Chùa 25 Đang điều trị
  907 BN1879666 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 50 Đang điều trị
  906 BN1879665 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 45 Đang điều trị
  905 BN1879664 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 28 Đang điều trị
  904 BN1879663 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 21 Đang điều trị
  903 BN1879662 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 44 Đang điều trị
  902 BN1879661 Bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 55 Đang điều trị
  901 BN1879660 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 29 Đang điều trị
  900 BN1879659 Bản Tọ, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 48 Đang điều trị
  899 BN1879658 Bản Co Muông, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng 34 Đang điều trị
  898 BN1879657 Bản Co Muông, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng 44 Đang điều trị
  897 BN1879656 Bản Co Đứa, xã Na Sang, huyện Mường Chà 81 Đang điều trị
  896 BN1879655 Bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 29 Đang điều trị
  895 BN1879654 Bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 11 Đang điều trị
  894 BN1879653 Bản Phiêng Pẻn, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 18 Đang điều trị
  893 BN1879652 Bản Ngúa, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo 36 Đang điều trị
  892 BN1879651 Bản Chấng, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo 39 Đang điều trị
  891 BN1879650 Bản Vánh 2, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 29 Đang điều trị
  890 BN1879649 Bản Chấng, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo 29 Đang điều trị
  889 BN1879648 Bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 25 Đang điều trị
  888 BN1879647 Bản Huổi Lóng, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 23 Đang điều trị
  887 BN1879646 Bản Biếng, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo 25 Đang điều trị
  886 BN1879645 Bản Hới Nọ, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo 40 Đang điều trị
  885 BN1866047 Bản Noong Vai, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 19 Đang điều trị
  884 BN1866046 Khu cách ly tập trung huyện Mường Ảng 21 Đang điều trị
  883 BN1866045 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 43 Đang điều trị
  882 BN1866044 Bản Bon, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng 39 Đang điều trị
  881 BN1866043 Bản Huổi Lỷ, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng 37 Đang điều trị
  880 BN1866042 Bản Xuân Tre 1, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng 24 Đang điều trị
  879 BN1866041 Khối Đồng Tâm, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo 43 Đang điều trị
  878 BN1866040 Bản Bó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 36 Đang điều trị
  877 BN1866039 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 19 Đang điều trị
  876 BN1866038 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 23 Đang điều trị
  875 BN1866037 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 20 Đang điều trị
  874 BN1866036 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 31 Đang điều trị
  873 BN1866035 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 39 Đang điều trị
  872 BN1866034 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 26 Đang điều trị
  871 BN1866033 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 17 Đang điều trị
  870 BN1866032 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 30 Đang điều trị
  869 BN1849598 Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 30 Đang điều trị
  868 BN1849597 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 5 Đang điều trị
  867 BN1849596 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 23 Đang điều trị
  866 BN1849595 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 25 Đang điều trị
  865 BN1849594 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 17 Đang điều trị
  864 BN1849593 Trạm khai báo y tế liên ngành Pha Đin 42 Đang điều trị
  863 BN1849592 Khu cách ly tập trung Trung tâm GDNNGDTX thị xã Mường Lay 37 Đang điều trị
  862 BN1849591 Khu cách ly tập trung Trung tâm GDNNGDTX thị xã Mường Lay 59 Đang điều trị
  861 BN1849590 Bản Pá Vạt 1, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông 24 Đang điều trị
  860 BN1849589 Bản Ca Tâu, xã Xa Dung, huyện Điện Biên Đông 29 Đang điều trị
  859 BN1849588 Bản Phiêng Muông, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông 34 Đang điều trị
  858 BN1849587 Thôn Thanh Bình, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  857 BN1849586 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  856 BN1849585 Bản Khon Kén, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 16 Đang điều trị
  855 BN1849584 Bản Noong Vai, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  854 BN1849583 Bản Bon, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng 29 Đang điều trị
  853 BN1849582 Khu cách ly tập trung Trung tâm GDNNGDTX huyện Tủa Chùa 21 Đang điều trị
  852 BN1849581 Bản Pàng Dề B, xẫ Xá Nhè, huyện Tủa Chùa 24 Đang điều trị
  851 BN1849580 Bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 5 Đang điều trị
  850 BN1831424 Khu cách ly tập trung thị trấn Điện Biên Đông 23 Đang điều trị
  849 BN1831423 Khu cách ly tập trung Trung tâm GDNNGDTX huyện Tủa Chùa 23 Đang điều trị
  848 BN1831422 Bản Pom Ban, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo 20 Đang điều trị
  847 BN1831421 Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 86 Đang điều trị
  846 BN1831420 Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 10 Đang điều trị
  845 BN1831419 Bản Khá, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo 28 Đang điều trị
  844 BN1831418 Bản Khá, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo 25 Đang điều trị
  843 BN1831417 Bản Co En, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 19 Đang điều trị
  842 BN1831416 Khu cách ly tập trung Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 31 Đang điều trị
  841 BN1831415 Khu cách ly tập trung Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 26 Đang điều trị
  840 BN1831414 Khu cách ly tập trung Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 27 Đang điều trị
  839 BN1831413 Tổ 9, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 54 Đang điều trị
  838 BN1831412 Bản Nậm Ngà 1, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ 35 Đang điều trị
  837 BN1831411 Bản Nậm Ngà 1, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ 28 Đang điều trị
  836 BN1831410 Bản Nậm Ngà 1, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ 18 Đang điều trị
  835 BN1831409 Bản Nậm Tin 1, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ 16 Đang điều trị
  834 BN1831408 Bản Nậm Tin 1, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ 17 Đang điều trị
  833 BN1831407 Bản Nậm Tin 1, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ 17 Đang điều trị
  832 BN1831406 Bản Xôm, xã Thanh An, huyện Điện Biên 5 Đang điều trị
  831 BN1831405 Khu cách ly tập trung Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tủa Chùa 31 Đang điều trị
  830 BN1828274 Bản Sảng, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 30 Đang điều trị
  829 BN1827891 Khu cách ly tập trung thị xã Mường Lay 9 Đang điều trị
  828 BN1827890 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 44 Đang điều trị
  827 BN1827889 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 49 Đang điều trị
  826 BN1827888 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 47 Đang điều trị
  825 BN1827887 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 40 Đang điều trị
  824 BN1827886 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 32 Đang điều trị
  823 BN1827885 Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 31 Đang điều trị
  822 BN1827884 Bản Vánh 2, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 21 Đang điều trị
  821 BN1827883 Bản Vánh 1, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 27 Đang điều trị
  820 BN1827882 Bản Vánh 3, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 27 Đang điều trị
  819 BN1827881 Bản Bó, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 46 Đang điều trị
  818 BN1827880 Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  817 BN1827879 Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  816 BN1827878 Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 48 Đang điều trị
  815 BN1827877 Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 53 Đang điều trị
  814 BN1790768 Khu cách ly tập trung huyện Tủa Chùa 11 Đang điều trị
  813 BN1827876 Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  812 BN1827875 Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 5 Đang điều trị
  811 BN1824273 Phòng khám đa khoa, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên 29 Đang điều trị
  810 BN1824272 Phòng khám đa khoa, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên 20 Đang điều trị
  809 BN1824271 Bản Vánh 3, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 33 Đang điều trị
  808 BN1824270 Bản Chăn, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo 36 Đang điều trị
  807 BN1824269 Bản Chiềng Ban, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 37 Đang điều trị
  806 BN1824268 Bản Chiềng Ban, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 35 Đang điều trị
  805 BN1824267 Bản Chiềng Ban, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 52 Đang điều trị
  804 BN1824266 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 29 Đang điều trị
  803 BN1824265 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 21 Đang điều trị
  802 BN1824264 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 19 Đang điều trị
  801 BN1824263 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 22 Đang điều trị
  800 BN1824262 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 22 Đang điều trị
  799 BN1824261 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 52 Đang điều trị
  798 BN1824260 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 36 Đang điều trị
  797 BN1824259 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 36 Đang điều trị
  796 BN1824258 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 17 Đang điều trị
  795 BN1824257 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 36 Đang điều trị
  794 BN1824256 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 18 Đang điều trị
  793 BN1824255 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 28 Đang điều trị
  792 BN1824254 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 37 Đang điều trị
  791 BN1824253 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 28 Đang điều trị
  790 BN1824252 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 29 Đang điều trị
  789 BN1824251 Bản Thèn Pả, xã Sa Lông, huyện Mường Chà 16 Đang điều trị
  788 BN1824250 Khu cách ly tập trung huyện Mường Chà 17 Đang điều trị
  787 BN1824249 Trạm y tế phường Mường Thanh, TP.Điện Biên Phủ 26 Đang điều trị
  786 BN1824248 Bản Co Kham, xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông 14 Đang điều trị
  785 BN1824247 Bản Phiêng Muông, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông 22 Đang điều trị
  784 BN1824246 Bản Phiêng Muông, xã Luân Giói, huyện Điện Biên Đông 30 Đang điều trị
  783 BN1824245 Bản Nà Én, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ 21 Đang điều trị
  782 BN1824244 Khu cách ly tập trung huyện Tủa Chùa 38 Đang điều trị
  781 BN1824243 Khu cách ly tập trung huyện Tủa Chùa 22 Đang điều trị
  780 BN1824242 Bản Hua Ná, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng 19 Đang điều trị
  779 BN1824241 Khu cách ly tập trung huyện Mường Ảng 32 Đang điều trị
  778 BN1824240 Bản Xuân Tre 2, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng 26 Đang điều trị
  777 BN1824239 Bản Nà Lấu, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng 45 Đang điều trị
  776 BN1824238 Bản Co Muông, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng 14 Đang điều trị
  775 BN1824237 Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 34 Đang điều trị
  774 BN1824236 Bản Khong Tở, xã Mường Khong, huyện Tuần Giáo 30 Đang điều trị
  773 BN1824235 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 16 Đang điều trị
  772 BN1810896 Đội 6, Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 39 Đang điều trị
  771 BN1810895 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  770 BN1810894 Bản Nà Tòng, xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo 41 Đang điều trị
  769 BN1810893 Bản Chiềng Ban, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 35 Đang điều trị
  768 BN1790778 Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 37 Đang điều trị
  767 BN1790777 Khối Đoàn Kết, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo 23 Đang điều trị
  766 BN1790776 Bản Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo 1 Đang điều trị
  765 BN1790775 Bản Chiềng Khoang, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo 22 Đang điều trị
  764 BN1790774 Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 84 Đang điều trị
  763 BN1790773 Khối Sơn Thủy, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo 23 Đang điều trị
  762 BN1790772 Bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo 32 Đang điều trị
  761 BN1790771 Tổ 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ 29 Đang điều trị
  760 BN1790770 Tổ 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ 25 Đang điều trị
  759 BN1790769 Tổ 10, p.Thanh Trường, tp.Điện Biên Phủ 12 Đang điều trị
  758 BN1790768 Khu cách ly tập trung Trường dạy nghề thị xã Mường Lay 11 Đang điều trị
  757 BN1790767 Khu cách ly tập trung Trường dạy nghề thị xã Mường Lay 66 Đang điều trị
  756 BN1790766 Bản Ten, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 25 Đang điều trị
  755 BN1790765 Khu cách ly tập trung Trung tâm GDNNGDTX huyện Tủa Chùa 19 Đang điều trị
  754 BN1790764 Khu cách ly tập trung Trung tâm chính trị huyện Tủa Chùa 30 Đang điều trị
  753 BN1790763 Bản Noong Vai, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 42 Đang điều trị
  752 BN1790762 Bản Kéo, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng 18 Đang điều trị
  751 BN1790761 Bản Xuân Tre 1, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng 30 Đang điều trị
  750 BN1790760 Bản Xuân Tre 1, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng 27 Đang điều trị
  749 BN1790759 Bản Co Nỏng, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng 22 Đang điều trị
  748 BN1790758 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 22 Đang điều trị
  747 BN1780840 Khu cách ly tập trung UBND xã Tà Lèng cũ (Tổ 9, p.HimLam, TP.Điện Biên Phủ) 24 Đang điều trị
  746 BN1780839 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 50 Đang điều trị
  745 BN1780838 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 43 Đang điều trị
  744 BN1780837 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 26 Đang điều trị
  743 BN1780836 Bản Cộng, xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 26 Đang điều trị
  742 BN1780835 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 26 Đang điều trị
  741 BN1780834 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 31 Đang điều trị
  740 BN1780833 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 27 Đang điều trị
  739 BN1780832 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 35 Đang điều trị
  738 BN1780831 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 42 Đang điều trị
  737 BN1780830 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 28 Đang điều trị
  736 BN1780829 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 23 Đang điều trị
  735 BN1780828 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 31 Đang điều trị
  734 BN1780827 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 20 Đang điều trị
  733 BN1780826 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 35 Đang điều trị
  732 BN1780180 Trạm Y tế xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 67 Đang điều trị
  731 BN1780179 Trạm Y tế xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 67 Đang điều trị
  730 BN1780178 Trạm Y tế xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 41 Đang điều trị
  729 BN1780177 Trạm Y tế xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 56 Đang điều trị
  728 BN1780176 Bản Chiềng Ban, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 33 Đang điều trị
  727 BN1780175 Bản Co En, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 38 Đang điều trị
  726 BN1780174 Trạm Y tế xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay 39 Đang điều trị
  725 BN1780173 Tổ 21, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  724 BN1780172 Khu cách ly tập trung Xí nghiệp 79, ĐKTQP 379 - BCHQS 16 Đang điều trị
  723 BN1780171 Khu cách ly tập trung Trung tâm GDNNGDTX huyện Tủa Chùa 38 Đang điều trị
  722 BN1780170 Thôn Thanh Bình, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  721 BN1780169 Đội 5, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 39 Đang điều trị
  720 BN1780168 Bản Noong Vai, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 65 Đang điều trị
  719 BN1780167 Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 48 Đang điều trị
  718 BN1780166 Khu cách ly tập trung Trung tâm GDNNGDTX huyện Tủa Chùa 30 Đang điều trị
  717 BN1780165 Khu cách ly tập trung Trung tâm chính trị huyện Tủa Chùa 27 Đang điều trị
  716 BN1780164 Khu cách ly tập trung Trung tâm GDNNGDTX huyện Tủa Chùa 23 Đang điều trị
  715 BN1780163 Bản Nậm Nhừ 2, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ 28 Đang điều trị
  714 BN1780162 Khu cách ly tập trung huyện Nậm Pồ 27 Đang điều trị
  713 BN1780161 Trạm Y tế xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng 15 Đang điều trị
  712 BN1780160 Trạm Y tế xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 31 Đang điều trị
  711 BN1780159 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 21 Đang điều trị
  710 BN1780158 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 14 Đang điều trị
  709 BN1780157 Bản Sảo, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo 35 Đang điều trị
  708 BN1780156 Bản Chiềng Ban, xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 53 Đang điều trị
  707 BN1780155 Trạm Y tế xã Nà Tòng, huyện Tuần Giáo 23 Đang điều trị
  706 BN1764489 Bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 24 Đang điều trị
  705 BN1764488 Bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 20 Đang điều trị
  704 BN1764487 Bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 26 Đang điều trị
  703 BN1764486 Bản Hiệu, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 24 Đang điều trị
  702 BN1764485 Bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 22 Đang điều trị
  701 BN1764484 Bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 28 Đang điều trị
  700 BN1764483 Bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 24 Đang điều trị
  699 BN1764482 Bản Kép, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 25 Đang điều trị
  698 BN1764481 Bản Dửn, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 20 Đang điều trị
  697 BN1764480 Bản Chiềng Xôm, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên 40 Đang điều trị
  696 BN1764479 Bản Chiềng Xôm, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên 44 Đang điều trị
  695 BN1764478 Bản Chiềng Xôm, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên 41 Đang điều trị
  694 BN1764477 Bản Chiềng Xôm, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  693 BN1764476 Bản Noong Vai, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 69 Đang điều trị
  692 BN1764475 Tổ 3, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ 5 Đang điều trị
  691 BN1764474 Tổ 3, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ 11 Đang điều trị
  690 BN1764473 Tổ 3, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 40 Đang điều trị
  689 BN1764472 Bản Lao, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng 18 Đang điều trị
  688 BN1764471 Khu cách ly tập trung thị trấn Mường Chà 23 Đang điều trị
  687 BN1764470 Khu cách ly tập trung thị trấn Mường Chà 39 Đang điều trị
  686 BN1764469 Khu cách ly tập trung thị trấn Mường Chà 39 Đang điều trị
  685 BN1764468 Khu cách ly tập trung thị trấn Mường Chà 20 Đang điều trị
  684 BN1764467 Bản Co Chai, xã Thanh An, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  683 BN1752540 Bản Noong Vai, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 61 Đang điều trị
  682 BN1752539 Bản Xuân Tre 2, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng 22 Đang điều trị
  681 BN1752538 Bản Lao, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng 42 Đang điều trị
  680 BN1752537 Bản Lao, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng 17 Đang điều trị
  679 BN1752536 Bản Co Muông, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng 30 Đang điều trị
  678 BN1752535 Khu cách ly tập trung Trung tâm GDNNGDTX huyện Tủa Chùa 23 Đang điều trị
  677 BN1752534 Trạm Y tế thị trấn Tủa Chùa 21 Đang điều trị
  676 BN1752533 Trạm Y tế thị trấn Tủa Chùa 26 Đang điều trị
  675 BN1752532 Khu cách ly tập trung thị trấn Điện Biên Đông 26 Đang điều trị
  674 BN1752531 Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Kinh tế 19 Đang điều trị
  673 BN1752530 Khu cách ly tập trung Bệnh xá D40 - BCHQS 34 Đang điều trị
  672 BN1752529 Khu cách ly tập trung Bệnh xá D40 - BCHQS 27 Đang điều trị
  671 BN1752528 Khu cách ly tập trung Bệnh xá D40 - BCHQS 46 Đang điều trị
  670 BN1752527 Khu cách ly tập trung Bệnh xá D40 - BCHQS 29 Đang điều trị
  669 BN1752526 Khu cách ly tập trung Bệnh xá D40 - BCHQS 35 Đang điều trị
  668 BN1752525 Trạm Y tế xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 27 Đang điều trị
  667 BN1752524 Trạm Y tế xã Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo 47 Đang điều trị
  666 BN1752523 Trạm Y tế huyện Tuần Giáo 34 Đang điều trị
  665 BN1752522 Trạm Y tế xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 22 Đang điều trị
  664 BN1752521 Trạm Y tế xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 22 Đang điều trị
  663 BN1749032 Bản Noong Vai, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 61 Đang điều trị
  662 BN1749031 Bản Noong Vai, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 64 Đang điều trị
  661 BN1749030 Bản Noong Vai, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 84 Đang điều trị
  660 BN1749029 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 22 Đang điều trị
  659 BN1749028 Bản Ló, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay 30 Đang điều trị
  658 BN1749027 Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 36 Đang điều trị
  657 BN1745914 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 32 Đang điều trị
  656 BN1745913 Tổ 7, Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ 15 Đang điều trị
  655 BN1745912 Thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo 47 Đang điều trị
  654 BN1745911 Bản Hón Sáng, xã Ẳng Cang, huyện Mường Ảng 16 Đang điều trị
  653 BN1734956 Bản Huổi Có, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông 24 Đang điều trị
  652 BN1734955 Bản Mới, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng 16 Đang điều trị
  651 BN1734954 Bản Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà 20 Đang điều trị
  650 BN1734953 Bản Sa Lông 2, xã Sa Lông, huyện Mường Chà 21 Đang điều trị
  649 BN1734952 Bản Lạn, xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng 36 Đang điều trị
  648 BN1734951 Bản Pá Poi, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 42 Đang điều trị
  647 BN1734950 Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ 31 Đang điều trị
  646 BN1734949 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 34 Đang điều trị
  645 BN1734948 Chốt kiểm dịch y tế Pha Đin 32 Đang điều trị
  644 BN1734947 Bản Cọ, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo 32 Đang điều trị
  643 BN1734946 Bản Chăn, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo 36 Đang điều trị
  642 BN1734945 Bản Món, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo 36 Đang điều trị
  641 BN1734944 Bản Bó Giáng, xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo 35 Đang điều trị
  640 BN1734943 Tổ 2, phường Thanh Bình, Tp.Điện Biên Phủ 20 Đang điều trị
  639 BN1734942 Phòng khám đa khoa Trung tâm kiểm soát bệnh tật Điện Biên 23 Đang điều trị
  638 BN1734941 Tổ 5, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông 50 Đang điều trị
  637 BN1734940 Tổ 4, Phường Na Lay, thị xã Mường Lay 16 Đang điều trị
  636 BN1734939 Bản Ló, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay 32 Đang điều trị
  635 BN1734938 Bản Ló, xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay 35 Đang điều trị
  634 Thành phố Điện Biên Phủ Đang điều trị
  633 Thành phố Điện Biên Phủ Đang điều trị
  632 Thành phố Điện Biên Phủ Đang điều trị
  631 BN1719265 Bản Quảng Lâm, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé 19 Đang điều trị
  630 BN1719264 Tổ 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé 44 Đang điều trị
  629 BN1719263 Bản Noong Vai, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  628 BN1719262 Khu cách ly trường Cao đẳng kinh tế 17 Đang điều trị
  627 BN1719261 Tổ 7, Phường Mường Thanh, Tp.Điện Biên Phủ 43 Đang điều trị
  626 BN1719260 Bản Cà Lá Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé 17 Đang điều trị
  625 BN1719259 Bản Cà Lá Pá, xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé 18 Đang điều trị
  624 BN1719258 Tổ 3, phường Thanh Bình, TP.Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  623 BN1716798 Trạm Y tế xã Toả Tỉnh, huyện Tuần Giáo 28 Đang điều trị
  622 BN1716797 Chốt kiểm dịch Y tế Pha Đin, huyện Tuần Giáo 21 Đang điều trị
  621 BN1716796 Bản Cang, xã Ẳng Nưa, huyện Mường Ảng 28 Đang điều trị
  620 BN1716795 Bản Co Chai, xã Thanh An, huyện Điện Biên 38 Đang điều trị
  619 BN1716794 Trạm y tế xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 16 Đang điều trị
  618 BN1716793 Trạm y tế xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 19 Đang điều trị
  617 Thành phố Điện Biên Phủ Đang điều trị
  616 Thành phố Điện Biên Phủ Đang điều trị
  615 Thành phố Điện Biên Phủ Đang điều trị
  614 BN1712228 phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 26 Đang điều trị
  613 BN1712227 Trạm Y tế xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ 17 Đang điều trị
  612 BN1712226 Trạm Y tế xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ 21 Đang điều trị
  611 BN1712225 Trạm Y tế xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ 18 Đang điều trị
  610 BN1712224 Trạm Y tế xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ 21 Đang điều trị
  609 BN1700945 Chốt Kiểm dịch Y tế Quảng Lâm, huyện Mường Nhé 41 Đang điều trị
  608 BN1700944 Chốt Kiểm dịch Y tế Quảng Lâm, huyện Mường Nhé 29 Đang điều trị
  607 BN1700943 Khu cách ly tập trung huyện Mường Ảng 31 Đang điều trị
  606 BN1700942 Khu cách ly tập trung huyện Mường Ảng 54 Đang điều trị
  605 BN1700941 Bản Chiềng An, xã Thanh An, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 17 Đang điều trị
  604 BN1700940 Thôn Tiến Thanh, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  603 BN1700939 Khu cách ly tập trung tại Trường DTBT cơ sở 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  602 BN1700938 Bản Na Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 17 Đang điều trị
  601 BN1700937 Trạm Y tế xã Quài Nưa, huyện Tuần Giáo 61 Đang điều trị
  600 BN1700936 Khu cách ly Y tế tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 32 Đang điều trị
  599 BN1700935 Khu cách ly Y tế tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 35 Đang điều trị
  598 BN1700934 Khu cách ly Y tế tạm thời tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 16 Đang điều trị
  597 Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ Đang điều trị
  596 Phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ Đang điều trị
  595 BN1682356 Bản Thẩm Chẩu, xã Chiềng Sơ, huyện Điện Biên Đông 15 Đang điều trị
  594 BN1682355 Tổ 9, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 25 Đang điều trị
  593 BN1681753 Tổ 8, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  592 BN1055978 Tổ 2, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ 35 Đang điều trị
  591 BN1670793 Bản Co Hả, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông 42 Đang điều trị
  590 BN1670791 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 39 Đang điều trị
  589 BN1670790 Bản Pa Bói, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  588 BN1681205 Thụy Khuê, Đống Đa, Hà Nội; bệnh nhân lên Điện Biên công tác (Trạm Y tế phường Mường Thanh) 51 Đang điều trị
  587 BN1670792 Bản Hô Củng, xã Chà Tở, huyện Nậm Pồ 18 Đang điều trị
  586 BN1670789 Bản Co Muông, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng 37 Đang điều trị
  585 BN1665325 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 18 Đang điều trị
  584 BN1665324 Tổ 7, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 13 Đang điều trị
  583 BN1655583 Tổ 3, p.Thanh Bình, TP.Điện Biên Phủ 17 Đang điều trị
  582 BN1653252 Khu cách ly tập trung tại huyện Tuần Giáo 20 Đang điều trị
  581 BN1653251 Khu cách ly tập trung tại huyện Tuần Giáo 19 Đang điều trị
  580 BN1653249 Khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 31 Đang điều trị
  579 BN1653250 Bản Kệt, xã Quài Cang, huyện Tuần Giáo 17 Đang điều trị
  578 BN1653248 Bản Pá Cha, xã Ảng Tở, huyện Mường Ảng 24 Đang điều trị
  577 BN1653247 Bản Nà Lấu, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng 30 Đang điều trị
  576 BN1653246 Bản Sa Lông 1, xã Sa Lông, huyện Mường Chà 20 Đang điều trị
  575 BN1606624 Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 40 Đang điều trị
  574 BN1614296 Bản Hoong En, P.Nam Thanh, TP.Điện Biên Phủ 42 Đang điều trị
  573 BN1607905 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 19 Đang điều trị
  572 BN1606623 Phố 10, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 23 Đang điều trị
  571 BN1638527 Bản Lịch, xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa 20 Đang điều trị
  570 BN1638526 Tổ 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ 47 Đang điều trị
  569 BN1638525 Bản Khua Trá, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo 40 Đang điều trị
  568 BN1638524 Đội 11, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên (Nhập cảnh qua cửa khẩu Tây Trang) 34 Đang điều trị
  567 BN1638523 Xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 32 Đang điều trị
  566 BN1638522 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 19 Đang điều trị
  565 BN1638521 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 18 Đang điều trị
  564 BN1638520 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 19 Đang điều trị
  563 BN1638519 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 19 Đang điều trị
  562 BN1638518 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 17 Đang điều trị
  561 BN1641316 Bản Cha Nọ, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng 23 Đang điều trị
  560 BN1623678 Khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 32 Đang điều trị
  559 BN1623677 Khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo 17 Đang điều trị
  558 BN1591721 Bản Háng Là, xã Sín Chải, huyện Tủa Chùa 17 Đang điều trị
  557 BN1591720 Khu cách ly tập trung xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 38 Đang điều trị
  556 BN1591719 Bản Hua Na, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng 17 Đang điều trị
  555 BN1589255 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 22 Đang điều trị
  554 BN1586460 Thôn 5, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  553 BN1566618 Bản Láng Hà, xã Sín Chải, huyên Tủa Chùa 26 Đang điều trị
  552 BN1575298 Khu cách ly tập trung Bệnh xá D40 - BCHQS 20 Đang điều trị
  551 BN1558608 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 18 Đang điều trị
  550 BN1558607 Khu cách ly tập trung xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo 24 Đang điều trị
  549 BN1544284 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 27 Đang điều trị
  548 BN1544283 Phố Xuân Đỗ, phường Cự Khối, quận Long Biên, TP.Hà Nội (phát hiện ca bệnh tại huyện Tuần Giáo) 36 Đang điều trị
  547 BN1542187 Bản Co Hả, xã Na Son, huyện Điện Biên Đông 32 Đang điều trị
  546 BN1527482 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 37 Đang điều trị
  545 BN1526484 Bản Dửn, xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo 38 Đang điều trị
  544 BN1526483 Khu cách ly tập trung Tp.Điện Biên Phủ 32 Đang điều trị
  543 BN1526482 Tổ 10, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 28 Đang điều trị
  542 BN1538275 Bản Na Vai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 20 Đang điều trị
  541 BN1526481 Bản Na Vai, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  540 BN1508513 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 10 Đang điều trị
  539 BN1508512 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 8 Đang điều trị
  538 BN1496918 Bản Khén, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng 26 Đang điều trị
  537 BN1496917 Bản Khén, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng 19 Đang điều trị
  536 BN1496916 Bản Khén, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng 23 Đang điều trị
  535 BN1496922 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 20 Đang điều trị
  534 BN1496921 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 19 Đang điều trị
  533 BN1496920 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 18 Đang điều trị
  532 BN1496919 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 33 Đang điều trị
  531 BN1496915 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 19 Đang điều trị
  530 BN1496914 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 17 Đang điều trị
  529 BN1481762 Nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang (cách ly tại Trung đoàn 741-BCHQS tỉnh) 19 Đang điều trị
  528 BN1490078 Bản Pom Ban, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo 32 Đang điều trị
  527 BN1446959 Tổ 3, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ 23 Đang điều trị
  526 BN1446960 Bản Huổi Chạ 2, xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé 18 Đang điều trị
  525 BN1443815 Bản Nậm Vì, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé 26 Đang điều trị
  524 BN1444645 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 15 Đang điều trị
  523 BN1442537 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 18 Đang điều trị
  522 BN1442536 Nhập cảnh từ CHDCND Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 19 Đang điều trị
  521 BN1442535 Bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ 21 Đang điều trị
  520 BN1442534 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 13 Đang điều trị
  519 BN1442533 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 48 Đang điều trị
  518 BN1442532 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 8 Đang điều trị
  517 BN1442531 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 18 Đang điều trị
  516 BN1442530 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 13 Đang điều trị
  515 BN1426816 Tổ 7, phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 21 Đang điều trị
  514 BN1401524 Nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 33 Đang điều trị
  513 BN1398881 Bản Quyết Tiến, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng 42 Đang điều trị
  512 BN1401464 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 1 Đang điều trị
  511 BN1401463 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 15 Đang điều trị
  510 BN1398880 Tổ 3, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ 23 Đang điều trị
  509 BN1384673 Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 34 Đang điều trị
  508 BN1384672 Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 33 Đang điều trị
  507 BN1384671 Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 34 Đang điều trị
  506 BN1384670 Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 35 Đang điều trị
  505 BN1394995 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 3 Đang điều trị
  504 BN1394994 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 35 Đang điều trị
  503 BN1370749 Bản Huổi Dụa, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông 18 Đang điều trị
  502 BN1370748 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 31 Đang điều trị
  501 BN1370747 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 5 Đang điều trị
  500 BN1370746 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 35 Đang điều trị
  499 BN1367676 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 9 Đang điều trị
  498 BN1367675 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 8 Đang điều trị
  497 BN1355752 Bản Huổi Meo, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 8 Đang điều trị
  496 BN1355751 Trường PTDT bán trú Tiểu học số 2, xã Mường Mươn, huyện Mường Chà 49 Đang điều trị
  495 BN1355750 Đội 7, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  494 BN1355749 Đội 7, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  493 BN1352452 Phố 9, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 14 Đang điều trị
  492 BN1352451 Phố 9, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 46 Đang điều trị
  491 BN1340801 Bản Thái, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng 24 Đang điều trị
  490 BN1340800 Bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên phủ 26 Đang điều trị
  489 BN1312055 Nhập cảnh từ Lào qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang 4 Đang điều trị
  488 BN1310142 Tổ 3, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 38 Đang điều trị
  487 BN1309321 Bản Pọng, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng 21 Đang điều trị
  486 BN1298654 Bản Huổi Ho, xã Mường Mươn, Huyện Mường Chà 27 Đang điều trị
  485 BN1270532 Đội 20, xã Noong Luống, huyện Điện Biên 45 Đang điều trị
  484 BN1270531 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 27 Đang điều trị
  483 BN1261223 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 31 Đang điều trị
  482 BN1241394 Bản Noong Bua, phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 5 Đang điều trị
  481 BN1241393 Tổ 17, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 45 Đang điều trị
  480 BN1241392 Tổ 17, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 17 Đang điều trị
  479 BN1241391 Khu cách ly tập trung trường THPT Phan Đình Giót 15 Đang điều trị
  478 BN1239035 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé Đang điều trị
  477 BN1239923 Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 28 Đang điều trị
  476 BN1239034 Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé 41 Đang điều trị
  475 BN1238083 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 41 Đang điều trị
  474 BN1227493 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên (chưa rõ nguồn lây) 12 Đang điều trị
  473 BN1226443 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 2 Đang điều trị
  472 BN1226442 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 4 Đang điều trị
  471 BN1224184 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ 49 Đang điều trị
  470 BN1212626 Tổ 10, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 43 Đang điều trị
  469 BN1212625 Nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc Tế Tây Trang (Khu cách ly Bệnh xá D40 - BCHQS tỉnh Điện Biên) 20 Đang điều trị
  468 BN1211089 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên (chưa rõ nguồn lây) 7 Đang điều trị
  467 BN1211088 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên (chưa rõ nguồn lây) 42 Đang điều trị
  466 BN1211087 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên (chưa rõ nguồn lây) 34 Đang điều trị
  465 BN1202111 Bản Nà Ngám, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 42 Đang điều trị
  464 BN1199782 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 6 Đang điều trị
  463 BN1199781 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 19 Đang điều trị
  462 BN1198533 Thôn 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 51 Đang điều trị
  461 BN1183794 Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ 22 Đang điều trị
  460 BN1183793 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 42 Đang điều trị
  459 BN1197457 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 33 Đang điều trị
  458 BN1197456 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 35 Đang điều trị
  457 BN1183639 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 39 Đang điều trị
  456 BN1197455 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 17 Đang điều trị
  455 BN1183640 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 6 Đang điều trị
  454 BN1183638 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 21 Đang điều trị
  453 BN1183637 Bản Nà Nọi, xã Nà Nhạn, thành phố Điện Biên Phủ 33 Đang điều trị
  452 BN1183636 Tổ 3, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  451 BN1183635 Tổ 2, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 30 Đang điều trị
  450 BN1182167 Tổ 3, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ 41 Đang điều trị
  449 BN1181128 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 1 Đang điều trị
  448 BN1181127 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 9 Đang điều trị
  447 BN1170314 Tổ 6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ 25 Đang điều trị
  446 BN1169251 Bản Ngải Thầu, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ 51 Đang điều trị
  445 BN1159121 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP Điện Biên Phủ 11 Đang điều trị
  444 BN1159120 Tổ 22, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 11 Đang điều trị
  443 BN1159119 Bản Noong Bua, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 32 Đang điều trị
  442 BN1159118 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 22 Đang điều trị
  441 BN1159117 Tổ 4, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 28 Đang điều trị
  440 BN1159116 Tổ 1, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ 27 Đang điều trị
  439 BN1159115 Tổ 1, xã Thanh Minh, TP Điện Biên Phủ 27 Đang điều trị
  438 BN1159114 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  437 BN1159113 Bản Nà Ngám 1, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 42 Đang điều trị
  436 BN1159112 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 51 Đang điều trị
  435 BN1159111 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  434 BN1159110 Công nhân Công ty T&T Điện Biên (đã cách ly tập trung từ ngày 20/11/2021) 35 Đang điều trị
  433 BN1156348 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 30 Đang điều trị
  432 BN1156347 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 54 Đang điều trị
  431 BN1156346 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 29 Đang điều trị
  430 BN1156345 Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 45 Đang điều trị
  429 BN1156344 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, thành phố Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  428 BN1146764 Tổ 5, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 39 Đang điều trị
  427 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 43 Đang điều trị
  426 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 25 Đang điều trị
  425 Học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học-THCS số 2 Chung Chải 9 Đang điều trị
  424 Học sinh lớp 4A1, Trường Tiểu học-THCS số 2 Chung Chải 9 Đang điều trị
  423 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 7 Đang điều trị
  422 Đội 24, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  421 BN1122836 Đội 9 Lếch Cuông, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  420 BN1122835 Đội 5, Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  419 BN1106774 Tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 9 Đang điều trị
  418 BN1106773 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 38 Đang điều trị
  417 BN1104835 Đội 5, Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 39 Đang điều trị
  416 BN1097179 Đội 5, Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 69 Đang điều trị
  415 BN1097197 Tổ 3, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 50 Đang điều trị
  414 BN1097196 Bản Nà Ngám 1, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  413 BN1097198 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  412 BN1097195 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 58 Đang điều trị
  411 BN1097194 Bản Nà Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 43 Đang điều trị
  410 BN1097193 Tổ 15, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  409 BN1097192 Tổ 17, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 12 Đang điều trị
  408 BN1097191 Tổ 1, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  407 BN1097190 Tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 35 Đang điều trị
  406 BN1097189 Bản Pó Sinh A, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 27 Đang điều trị
  405 BN1097188 Bản Pó Sinh A, xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 27 Đang điều trị
  404 BN1097187 xã Na Tông, huyện Điện Biên 49 Đang điều trị
  403 BN1097186 xã Na Tông, huyện Điện Biên 49 Đang điều trị
  402 BN1097185 xã Na Tông, huyện Điện Biên 14 Đang điều trị
  401 BN1097184 xã Na Tông, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  400 BN1097183 xã Na Tông, huyện Điện Biên 14 Đang điều trị
  399 BN1097182 Thôn Việt Thanh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  398 BN1097181 Thôn Việt Thanh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 26 Đang điều trị
  397 BN1097180 Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  396 BN1097179 Thôn Hồng Thái, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  395 BN1085226 Tổ 23, Phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 35 Đang điều trị
  394 BN1094837 thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, là người nhập qua cửa khẩu Tây Trang 18 Đang điều trị
  393 BN1094836 Tổ 23, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 44 Đang điều trị
  392 BN1094835 Tổ 23, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 14 Đang điều trị
  391 BN1094834 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 59 Đang điều trị
  390 BN1094833 Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 49 Đang điều trị
  389 BN1094832 Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 43 Đang điều trị
  388 BN1094376 Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé 9 Đang điều trị
  387 BN1086290 Bản Phô, xã Trung Thu, huyện Tủa Chùa 16 Đang điều trị
  386 BN1086289 Bản Nậm Xả , xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 36 Đang điều trị
  385 BN1086288 Bản Nậm Xả , xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 1 Đang điều trị
  384 BN1086287 Bản Pa Kín , xã Na Tông, huyện Điện Biên 39 Đang điều trị
  383 BN1086286 Đội 5, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  382 BN1086285 Đội 5, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  381 BN1086284 Tổ 10, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  380 BN1086283 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 23 Đang điều trị
  379 BN1086282 Bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 23 Đang điều trị
  378 BN1086281 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, 1 Đang điều trị
  377 BN1086280 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 25 Đang điều trị
  376 BN1086279 Tổ 7, phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  375 BN1086278 Bản Mường Toong 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 40 Đang điều trị
  374 BN1084847 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 33 Đang điều trị
  373 BN1084846 Tổ 10, phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ 18 Đang điều trị
  372 BN1078036 Bản Bánh, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên 61 Đang điều trị
  371 BN1078035 Bản Nụ 2, Phúc Sơn, Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, nhập khẩu qua cửa khẩu Tây Trang 20 Đang điều trị
  370 BN1078034 Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé 9 Đang điều trị
  369 BN1078033 Bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé 16 Đang điều trị
  368 BN1078032 Tổ 3, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 8 Đang điều trị
  367 BN1078031 Tổ 3, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 53 Đang điều trị
  366 BN1078030 Đội 1, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  365 BN1078029 Tổ 12, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  364 BN1078028 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 25 Đang điều trị
  363 BN1077007 Tổ 11, phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ 57 Đang điều trị
  362 BN1076822 Tổ 11, Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 36 Đang điều trị
  361 BN1076819 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 32 Đang điều trị
  360 BN1076818 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 23 Đang điều trị
  359 BN1076817 Đội công trình xã Phì Nhừ, huyện Điện Biên Đông 32 Đang điều trị
  358 BN1076058 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  357 BN1076057 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  356 BN1076056 Tổ 21, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 13 Đang điều trị
  355 BN1076055 Tổ 11, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 4 Đang điều trị
  354 BN1076054 Bản Nậm Ngám 2, xã Nà Nhạn, TP. Điện Biên Phủ 40 Đang điều trị
  353 BN1076053 Lán công trình xã Phì Nhừ, Điện Biên Đông 29 Đang điều trị
  352 BN1076052 Lán công trình xã Phì Nhừ, Điện Biên Đông 24 Đang điều trị
  351 BN1076051 Bản Pom Loi, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ 27 Đang điều trị
  350 BN1076050 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 22 Đang điều trị
  349 BN1074733 Bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  348 BN1074732 Bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên 40 Đang điều trị
  347 BN1074731 Đội Thanh Bình, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  346 BN1074730 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  345 BN1074729 Đội 5 Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  344 BN1074728 Bản Co Mỵ, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 51 Đang điều trị
  343 BN1074727 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 4 Đang điều trị
  342 BN1067522 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ 33 Đang điều trị
  341 BN1067521 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 20 Đang điều trị
  340 BN1067520 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 20 Đang điều trị
  339 BN1067519 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 24 Đang điều trị
  338 BN1067518 Tổ 11, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà 38 Đang điều trị
  337 BN1067517 Đội 20, xã Noong Luống, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  336 BN1067516 Đội 20, xã Noong Luống, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  335 BN1067515 Bản Xôm, xã Mường Đăng, huyện Mường Ảng 29 Đang điều trị
  334 BN1067514 xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 55 Đang điều trị
  333 BN1057269 Bản Na Ố, xã Na Tông, huyện Điện Biên 38 Đang điều trị
  332 BN1057264 Bản Na Tông 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  331 BN1057260 Bản Ban, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  330 BN1057259 Bản Phì Cao, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 31 Đang điều trị
  329 BN1057268 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 36 Đang điều trị
  328 BN1057267 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 45 Đang điều trị
  327 BN1057254 Bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  326 BN1057270 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  325 BN1057266 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  324 BN1057265 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 39 Đang điều trị
  323 BN1057263 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  322 BN1057262 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  321 BN1057261 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  320 BN1057256 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 58 Đang điều trị
  319 BN1057255 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  318 BN1057253 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 47 Đang điều trị
  317 BN1057258 Bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  316 BN1057252 Bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 41 Đang điều trị
  315 BN1057251 Trung tâm Mường Nhà, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  314 BN1057257 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  313 BN1057250 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 62 Đang điều trị
  312 BN1057249 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 67 Đang điều trị
  311 BN1057248 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  310 BN1057247 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 15 Đang điều trị
  309 BN1056353 Tổ 14, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 38 Đang điều trị
  308 BN1065707 Tổ 6, phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  307 BN1065706 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 37 Đang điều trị
  306 BN1065705 Bản Phì Cao, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  305 BN1065704 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  304 BN1065703 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 23 Đang điều trị
  303 BN1056355 Bản Nà Nọi 2, xã Nà Nhạn 47 Đang điều trị
  302 BN1056354 Tổ 2, phường Mường Thanh 51 Đang điều trị
  301 BN1056353 Tổ 14, phường Mường Thanh 39 Đang điều trị
  300 BN1056352 Tổ 5, phường Tân Thanh 44 Đang điều trị
  299 BN1056351 Bản Nà Tấu 3, xã Nà Tấu 32 Đang điều trị
  298 BN1056350 Tổ 6, phường Noong Bua 9 Đang điều trị
  297 BN1056348 Tổ 9, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ 47 Đang điều trị
  296 BN1056347 Thôn Thanh Đông, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 40 Đang điều trị
  295 BN1056346 Bản Co Mỵ, xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  294 BN1056345 Bản Lẻ, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 38 Đang điều trị
  293 BN1056344 Tổ 5, phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ 37 Đang điều trị
  292 BN1053793 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 37 Đang điều trị
  291 BN1053792 Bản Lé, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 42 Đang điều trị
  290 BN1055996 Bản Pa Pói, đội 9, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  289 BN1055995 Tổ 11, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  288 BN1055994 Tổ 11, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 32 Đang điều trị
  287 BN1055993 Tổ 21, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 25 Đang điều trị
  286 BN1055992 Tổ 2, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ 24 Đang điều trị
  285 BN1055991 Tổ 2, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ 25 Đang điều trị
  284 BN1055990 Tổ 10, Phường Tân Thanh, TP. Điện Biên Phủ 44 Đang điều trị
  283 BN1055989 C4, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  282 BN1055988 Tổ 20, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 38 Đang điều trị
  281 BN1055987 Trung tâm Nà Tấu, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên 40 Đang điều trị
  280 BN1055986 Trung tâm Nà Tấu, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên 44 Đang điều trị
  279 BN1055985 Tổ 6, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 35 Đang điều trị
  278 BN1055984 Tổ 9, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 32 Đang điều trị
  277 BN1055983 Đội 6 Pom La, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 44 Đang điều trị
  276 BN1055982 Trung tâm Nà Tấu, xã Nà Tấu, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  275 BN1055981 Tổ 8, Phường Noong Bua, TP. Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  274 BN1055980 C9, Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  273 BN1055979 Tổ 10, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 40 Đang điều trị
  272 BN1055978 Tổ 2, Xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ 35 Đang điều trị
  271 BN1055977 Tổ 9, Phường Noong Bua, TP.Điện Biên Phủ 31 Đang điều trị
  270 BN1055976 Tổ 3, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 39 Đang điều trị
  269 BN1055975 Tổ 11, Phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ 38 Đang điều trị
  268 BN1055974 Tổ 15, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  267 BN1055973 Tổ 23, Phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ 36 Đang điều trị
  266 BN1055972 Tổ 8, Phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ 34 Đang điều trị
  265 BN1047196 Tổ 15, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ 43 Đang điều trị
  264 BN1036470 Bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 21 Đang điều trị
  263 BN1039977 Bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 31 Đang điều trị
  262 BN1039976 Bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 17 Đang điều trị
  261 BN1039975 bản Na Phay 2, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  260 BN1036469 bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 63 Đang điều trị
  259 BN1036468 bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 57 Đang điều trị
  258 BN1035211 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 53 Đang điều trị
  257 BN1035210 Bản Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 23 Đang điều trị
  256 BN1028849 Đội 3, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên 17 Đang điều trị
  255 BN1027824 Bản Pá Kín, xã Na Tông, huyện ĐiệnBiên 13 Đang điều trị
  254 BN1027823 Bản Hồi Hương, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  253 BN1027822 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  252 BN1027821 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện ĐiệnBiên 38 Đang điều trị
  251 BN1027820 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện ĐiệnBiên 35 Đang điều trị
  250 BN1028774 Bản Nà Hỳ 1, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ 41 Đang điều trị
  249 BN1027819 Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, xã Na Ư, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  248 BN1027818 Bến xe khách, phường Thanh Bình, TP.Điện Biên Phủ 21 Đang điều trị
  247 BN1018396 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 19 Đang điều trị
  246 BN1018395 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  245 BN1018394 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  244 BN1018393 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 1 Đang điều trị
  243 BN1018392 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  242 BN1018391 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  241 BN1018390 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  240 BN1012182 bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  239 BN1012181 bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 14 Đang điều trị
  238 BN1012180 bản Na Khoang, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 48 Đang điều trị
  237 BN1012179 bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  236 BN1012178 Bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 24 Đang điều trị
  235 BN1012177 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 25 Đang điều trị
  234 BN1026525 bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 1 Đang điều trị
  233 BN1026524 bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  232 BN1021187 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 6 Đang điều trị
  231 BN1021186 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 23 Đang điều trị
  230 BN1021185 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 58 Đang điều trị
  229 BN1021184 bản Nậm Xả, Xã Mường Toong, huyện Mường Nhé 52 Đang điều trị
  228 BN1019518 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 41 Đang điều trị
  227 BN1019517 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 58 Đang điều trị
  226 BN1019516 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 54 Đang điều trị
  225 BN1019515 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 1 Đang điều trị
  224 BN1019514 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 5 Đang điều trị
  223 BN1019513 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  222 BN1019512 bản Gia Phú A, Xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  221 BN1019511 bản Nậm Nhừ 3, Xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ 20 Đang điều trị
  220 BN1019172 bản Na Ư, Xã Na Ư, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  219 BN1010340 Bản Hua Thanh, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  218 BN1010339 Bản Na Ư, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  217 BN1010338 Bản Na Ư, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  216 BN1010337 Bản Na Ư, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  215 BN1010336 Bản Con Cang, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  214 BN1010335 Bản Con Cang, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  213 BN1010334 Bản Con Cang, xã Na Ư, Huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  212 BN1010061 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  211 BN1010060 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  210 BN1010059 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 19 Đang điều trị
  209 BN1010058 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 20 Đang điều trị
  208 BN1010057 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 25 Đang điều trị
  207 BN1010056 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 52 Đang điều trị
  206 BN1010055 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  205 BN1002042 Bản Chuyên Gia 3, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé 18 Đang điều trị
  204 BN1002041 Bản Chuyên Gia 3, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé 18 Đang điều trị
  203 BN998895 Thôn 9, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 74 Đang điều trị
  202 BN994002 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  201 BN994001 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  200 BN994000 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 41 Đang điều trị
  199 BN993999 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 5 Đang điều trị
  198 BN986727 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 32 Đang điều trị
  197 BN992732 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  196 BN992731 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  195 BN992730 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 7 Đang điều trị
  194 BN992729 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 10 Đang điều trị
  193 BN992728 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 10 Đang điều trị
  192 BN992727 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 7 Đang điều trị
  191 BN992726 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  190 BN992725 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  189 BN992724 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  188 BN992723 Trường Tiểu học, xã Na Ư, huyện Điện Biên 10 Đang điều trị
  187 BN986483 Đội 10, thôn Văn Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 17 Đang điều trị
  186 BN986482 Bản Sơn Tống, Xã Na Tông, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  185 BN985479 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  184 BN985478 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  183 BN985477 Trung tâm Y tế huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  182 BN978924 Bản Pa Kín, xã Na Tông, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  181 BN978923 Trường Mầm non xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 32 Đang điều trị
  180 BN978922 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 89 Đang điều trị
  179 BN978921 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 42 Đang điều trị
  178 BN977773 Bản Pá Hẹ, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 3 Đang điều trị
  177 BN977772 Trường PTDT bán trú THCS Mường Nhà 11 Đang điều trị
  176 BN970304 Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  175 BN970303 Thôn Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 27 Đang điều trị
  174 BN970302 Thôn Huổi Lực, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa 21 Đang điều trị
  173 BN968695 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  172 BN968684 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  171 BN968683 Bản Na Tông 1, xã Na Tông, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  170 BN968682 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  169 BN968681 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  168 BN968680 Bản Pha Thanh, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  167 BN968679 Bản Hồi Hương, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  166 BN968678 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  165 BN962784 Bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  164 BN962783 Bản Pá Hẹ, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 26 Đang điều trị
  163 BN962782 Thôn 1, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 49 Đang điều trị
  162 BN962287 Bản Na Tông 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  161 BN962286 Trường PTDT bán trú THCS Mường Nhà 12 Đang điều trị
  160 BN962285 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  159 BN962284 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 34 Đang điều trị
  158 BN955437 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  157 BN955436 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 22 Đang điều trị
  156 BN955435 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 62 Đang điều trị
  155 BN955434 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  154 BN955433 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 36 Đang điều trị
  153 BN955432 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 65 Đang điều trị
  152 BN955431 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  151 BN955240 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 20 Đang điều trị
  150 BN955239 Thôn Tân Biên, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  149 BN955238 Bản Bua, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  148 BN955237 Thôn Tân Lập, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  147 BN955236 Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  146 BN954201 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  145 BN954200 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  144 BN954199 Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  143 BN954198 Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  142 BN954197 Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên 29 Đang điều trị
  141 BN954196 Buôn En, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  140 BN954195 Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  139 BN954194 Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  138 BN954193 Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  137 BN954192 Bản Na Ư, xã Na Ư, huyện Điện Biên 11 Đang điều trị
  136 BN954191 Bản Ca Hâu, xã Na Ư, huyện Điện Biên 59 Đang điều trị
  135 BN948147 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 19 Đang điều trị
  134 BN948146 Bản Pá Hẹ, xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên 25 Đang điều trị
  133 BN948145 xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  132 BN948144 Bản Yên, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  131 BN948143 Bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  130 BN948142 Bản Púng Bửa, xã Na Ư, huyện Điện Biên 26 Đang điều trị
  129 BN948141 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 17 Đang điều trị
  128 BN948140 Bản Pá Kín 2, xã Na Tông, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  127 BN947169 Đội 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 66 Đang điều trị
  126 BN947168 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 50 Đang điều trị
  125 BN947167 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 33 Đang điều trị
  124 BN947166 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 16 Đang điều trị
  123 BN947165 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  122 BN941400 Đội 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 50 Đang điều trị
  121 BN941399 Đội 6, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 63 Đang điều trị
  120 BN941398 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 35 Đang điều trị
  119 BN941397 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  118 BN941396 Bản Gia Phú B, xã Na Tông, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  117 BN940237 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 83 Đang điều trị
  116 BN940236 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  115 BN940235 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 29 Đang điều trị
  114 BN940234 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 23 Đang điều trị
  113 BN940233 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 5 Đang điều trị
  112 BN940232 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 58 Đang điều trị
  111 BN940231 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  110 BN940230 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  109 BN940229 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 2 Đang điều trị
  108 BN940228 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 24 Đang điều trị
  107 BN940227 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 4 Đang điều trị
  106 BN940226 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 31 Đang điều trị
  105 BN940225 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  104 BN940224 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  103 BN940223 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  102 BN940222 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 37 Đang điều trị
  101 BN940221 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 27 Đang điều trị
  100 BN940220 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  99 BN940219 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 31 Đang điều trị
  98 BN935936 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 9 Đang điều trị
  97 BN935935 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 13 Đang điều trị
  96 BN935934 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 15 Đang điều trị
  95 BN935933 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 26 Đang điều trị
  94 BN935932 Trường THCS bán trú Mường Nhà, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  93 BN935931 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  92 BN935930 Bản Sơn Tống, xã Na Tông, huyện Điện Biên 12 Đang điều trị
  91 BN935929 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 46 Đang điều trị
  90 BN935928 Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên 21 Đang điều trị
  89 BN935927 Đội 1, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 53 Đang điều trị
  88 BN935926 Đội 1, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  87 BN932939 Thôn 2, xã Pom Lót, huyện Điện Biên 18 Đang điều trị
  86 BN932938 Bản Huổi Chanh, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  85 BN932937 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  84 BN932936 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 63 Đang điều trị
  83 BN932935 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 31 Đang điều trị
  82 BN932934 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  81 BN932933 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 6 Đang điều trị
  80 BN932932 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 48 Đang điều trị
  79 BN932931 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 1 Đang điều trị
  78 BN932930 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 8 Đang điều trị
  77 BN932929 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 28 Đang điều trị
  76 BN932928 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 58 Đang điều trị
  75 BN932927 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  74 BN932926 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 14 Đang điều trị
  73 BN927513 Bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên 30 Đang điều trị
  72 BN894841 Khu cách ly tập trung tại Nhà khách Trúc An, Thành phố Điện Biên Phủ Đã khỏi
  71 BN889124 Khu cách ly tại Nhà khách Trúc An, Công an tỉnh (nhập cảnh qua cửa khẩu Tây Trang) 41 Đã khỏi
  70 BN889123 Khu cách ly tại Nhà khách Trúc An, Công an tỉnh (nhập cảnh qua cửa khẩu Tây Trang) 35 Đã khỏi
  69 BN870829 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  68 BN867745 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  67 BN861249 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  66 BN861244 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  65 BN858243 Khu cách ly Chiềng Đông, huyện Tuần Giáo Đã khỏi
  64 BN293907 Khu cách ly cơ sở 2, thị trấn huyện Điện Biên Đông (nhập khẩu qua cửa khẩu Tây Trang) 24 Đã khỏi
  63 BN165450 Khu cách ly Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ Đã khỏi
  62 BN161839 Khu cách ly Tà Lèng, TP. Điện Biên Phủ Đã khỏi
  61 BN6667 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 6 Đã khỏi
  60 BN6129 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  59 BN5939 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 16 Đã khỏi
  58 BN5472 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 17 Đã khỏi
  57 BN5223 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 27 Đã khỏi
  56 BN5230 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 49 Đã khỏi
  55 BN5042 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  54 BN5041 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 35 Đã khỏi
  53 BN4946 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 30 Đã khỏi
  52 BN4837 Xã Hua Thanh, Huyện Điện Biên 47 Đã khỏi
  51 BN4818 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 45 Đã khỏi
  50 BN4817 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  49 BN4816 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 28 Đã khỏi
  48 BN4815 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  47 BN4812 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  46 BN4811 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 30 Đã khỏi
  45 BN4737 Ho Luông 2, Xã Lay Nưa, thị xã Mường Lay 1 Đã khỏi
  44 BN4736 Xã Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 6 Đã khỏi
  43 BN4735 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 23 Đã khỏi
  42 BN4721 Xã Mường Pồn, huyện Điện Biên 26 Đã khỏi
  41 BN4587 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 63 Đã khỏi
  40 BN4590 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 1 Đã khỏi
  39 BN4586 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 4 Đã khỏi
  38 BN4585 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  37 BN4479 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 3 Đã khỏi
  36 BN4589 Phố 11, Nam Thanh, Tp.Điện Biên Phủ 52 Đã khỏi
  35 BN4588 Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ 32 Đã khỏi
  34 BN4547 Thành phố Điện Biên Phủ 31 Đã khỏi
  33 BN4400 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 13 Đã khỏi
  32 BN4399 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  31 BN4398 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 7 Đã khỏi
  30 BN4381 Tổ 5, P.Him Lam, TP.Điện Biên Phủ 13 Đã khỏi
  29 BN4378 Bản Long Dạo, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 9 Đã khỏi
  28 BN4377 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  27 BN4228 Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  26 BN4227 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 32 Đã khỏi
  25 BN4226 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  24 BN4216 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 8 Đã khỏi
  23 BN4215 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 31 Đã khỏi
  22 BN4214 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  21 BN4213 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 42 Đã khỏi
  20 BN4145 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  19 BN4144 Bản Nậm Chim 2, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 43 Đã khỏi
  18 BN4143 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 35 Đã khỏi
  17 BN4142 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 34 Đã khỏi
  16 BN4140 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 40 Đã khỏi
  15 BN4129 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 40 Đã khỏi
  14 BN4125 Tổ 5, P.Him Lam, Tp.Điện Biên Phủ 14 Đã khỏi
  13 BN3998 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 54 Đã khỏi
  12 BN3997 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 2 Đã khỏi
  11 BN3996 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 53 Đã khỏi
  10 BN3994 Bản Tân Phong, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 47 Đã khỏi
  9 BN3993 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 10 Đã khỏi
  8 BN3838 Bản Tân Lập, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 33 Đã khỏi
  7 BN3837 Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ 36 Đã khỏi
  6 BN3758 Tổ 6, Phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ 30 Đã khỏi
  5 BN3353 Đội 6, Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên 46 Đã khỏi
  4 BN3096 Phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ 55 Đã khỏi
  3 BN1972 Bản Nà Nhạn 2, xã Nà Nhạn, Thành phố Điện Biên Phủ 16 Đã khỏi
  2 BN1971 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 16 Đã khỏi
  1 BN1970 Bản Tọ Cuông, xã Ảng Tở, Huyện Mường Ảng 18 Đã khỏi
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 620/QĐ-UBND
 • Quyết định về việc dừng hoạt động của các cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ do Công an tỉnh quản lý
 • 100/TB-SYT
 • Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 01/4/2022)
 • 94/TB-SYT
 • Thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 25/03/2022
 • 773/UBND-KGVX
 • Vv triển khai Thông báo số 73/TB-VPCP ngày 15/3/2022 của VPCP
 • 766/UBND-KGVX
 • Vv đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • 88/TB-SYT
 • Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: