• Cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 31/5/2023
 • DIỄN BIẾN DỊCH
 • 18:00, ngày 03/5/2022
 • Ngày 03/5: Điện Biên ghi nhận thêm 03 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/29/2022 3:51:52 PM
 • 18:00, ngày 30/4/2022
 • Ngày 30/04: Điện Biên ghi nhận thêm 16 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/29/2022 3:50:11 PM
 • 18:00, ngày 28/4/2022
 • Ngày 28/04: Điện Biên ghi nhận thêm 62 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/29/2022 3:39:35 PM
 • 18:00, ngày 27/4/2022
 • Ngày 27/04: Điện Biên ghi nhận thêm 66 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/28/2022 10:50:24 AM
 • 18:00, ngày 26/4/2022
 • Ngày 26/04: Điện Biên ghi nhận thêm 75 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/27/2022 10:09:53 AM
 • 18:00, ngày 25/4/2022
 • Ngày 25/04: Điện Biên ghi nhận thêm 77 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/27/2022 10:08:26 AM
 • 18:00, ngày 24/4/2022
 • Ngày 24/04: Điện Biên ghi nhận thêm 44 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/27/2022 10:07:37 AM
 • 18:00, ngày 22/4/2022
 • Ngày 22/04: Điện Biên ghi nhận thêm 129 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/27/2022 10:06:28 AM
 • 18:00, ngày 21/4/2022
 • Ngày 21/04: Điện Biên ghi nhận thêm 130 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/22/2022 2:41:35 PM
 • 18:00, ngày 20/4/2022
 • Ngày 20/04: Điện Biên ghi nhận thêm 97 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/22/2022 2:40:55 PM
 • 18:00, ngày 19/04/2022
 • Ngày 18/04: Điện Biên ghi nhận thêm 119 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/12/2022 9:20:34 AM
 • 18:00, ngày 17/04/2022
 • Ngày 17/04: Điện Biên ghi nhận thêm 63 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/12/2022 9:20:19 AM
 • 18:00, ngày 16/04/2022
 • Ngày 16/04: Điện Biên ghi nhận thêm 135 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/12/2022 9:20:04 AM
 • 18:00, ngày 15/04/2022
 • Ngày 15/04: Điện Biên ghi nhận thêm 382 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/12/2022 9:19:47 AM
 • 18:00, ngày 14/04/2022
 • Ngày 14/04: Điện Biên ghi nhận thêm 207 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/12/2022 9:19:32 AM
 • 18:00, ngày 13/04/2022
 • Ngày 13/04: Điện Biên ghi nhận thêm 299 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/12/2022 9:19:17 AM
 • 18:00, ngày 12/04/2022
 • Ngày 12/04: Điện Biên ghi nhận thêm 235 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/12/2022 9:19:00 AM
 • 18:00, ngày 11/04/2022
 • Ngày 11/04: Điện Biên ghi nhận thêm 156 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/4/2022 4:20:12 PM
 • 18:00, ngày 10/04/2022
 • Ngày 10/04: Điện Biên ghi nhận thêm 164 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/4/2022 4:19:55 PM
 • 18:00, ngày 09/04/2022
 • Ngày 09/04: Điện Biên ghi nhận thêm 242 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/4/2022 4:19:39 PM
 • 18:00, ngày 08/04/2022
 • Ngày 08/04: Điện Biên ghi nhận thêm 309 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/4/2022 4:19:22 PM
 • 18:00, ngày 07/04/2022
 • Ngày 07/04: Điện Biên ghi nhận thêm 427 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/4/2022 4:19:07 PM
 • 18:00, ngày 06/04/2022
 • Ngày 06/04: Điện Biên ghi nhận thêm 440 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/4/2022 4:18:49 PM
 • 18:00, ngày 05/04/2022
 • Ngày 05/04: Điện Biên ghi nhận thêm 552 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  4/4/2022 4:18:33 PM
 • 18:00, ngày 04/04/2022
 • Ngày 04/04: Điện Biên ghi nhận thêm 552 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/28/2022 8:23:14 AM
 • 18:00, ngày 03/04/2022
 • Ngày 03/04: Điện Biên ghi nhận thêm 424 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/28/2022 8:22:56 AM
 • 18:00, ngày 02/04/2022
 • Ngày 02/04: Điện Biên ghi nhận thêm 467 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/28/2022 8:22:37 AM
 • 18:00, ngày 31/03/2022
 • Ngày 31/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2854 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/28/2022 8:21:53 AM
 • 18:00, ngày 30/03/2022
 • Ngày 30/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1164 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/28/2022 8:21:36 AM
 • 18:00, ngày 29/03/2022
 • Ngày 29/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1295 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/28/2022 8:21:18 AM
 • 18:00, ngày 28/03/2022
 • Ngày 28/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1240 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/28/2022 8:20:43 AM
 • 18:00, ngày 27/03/2022
 • Ngày 27/03: Điện Biên ghi nhận thêm 907 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/28/2022 8:20:08 AM
 • 18:00, ngày 26/03/2022
 • Ngày 26/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1248 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/28/2022 8:19:44 AM
 • 18:00, ngày 25/03/2022
 • Ngày 25/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1542 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/28/2022 8:19:20 AM
 • 18:00, ngày 24/03/2022
 • Ngày 24/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1648 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/28/2022 8:18:52 AM
 • 18:00, ngày 23/03/2022
 • Ngày 23/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2050 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/21/2022 9:39:08 AM
 • 18:00, ngày 22/03/2022
 • Ngày 22/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2319 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/21/2022 9:38:46 AM
 • 18:00, ngày 21/03/2022
 • Ngày 21/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2204 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/21/2022 9:38:32 AM
 • 18:00, ngày 20/03/2022
 • Ngày 20/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1983 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/21/2022 9:38:11 AM
 • 18:00, ngày 19/03/2022
 • Ngày 19/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2778 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/21/2022 9:37:50 AM
 • 18:00, ngày 18/03/2022
 • Ngày 18/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2905 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/21/2022 9:37:17 AM
 • 18:00, ngày 17/03/2022
 • Ngày 17/03: Điện Biên ghi nhận thêm 3097 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/21/2022 9:36:44 AM
 • 18:00, ngày 16/03/2022
 • Ngày 16/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2945 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/17/2022 9:22:28 AM
 • 18:00, ngày 15/03/2022
 • Ngày 15/03: Điện Biên ghi nhận thêm 3608 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/17/2022 9:22:03 AM
 • 08:00, ngày 14/03/2022
 • Ngày 14/03: Điện Biên ghi nhận thêm 3296 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/15/2022 9:54:44 AM
 • 08:00, ngày 13/03/2022
 • Ngày 13/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2938 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/14/2022 9:28:45 AM
 • 08:00, ngày 12/03/2022
 • Ngày 12/03: Điện Biên ghi nhận thêm 3320 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/13/2022 8:26:44 PM
 • 18:00, ngày 11/03/2022
 • Ngày 11/03: Điện Biên ghi nhận thêm 3320 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/9/2022 7:35:12 AM
 • 18:00, ngày 10/03/2022
 • Ngày 10/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2709 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/9/2022 7:34:54 AM
 • 18:00, ngày 09/03/2022
 • Ngày 09/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2265 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/9/2022 7:34:12 AM
 • 18:00, ngày 08/03/2022
 • Ngày 08/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2772 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/9/2022 7:33:42 AM
 • 18:00, ngày 07/03/2022
 • Ngày 07/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2808 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  3/8/2022 8:50:06 AM
 • 18:00, ngày 06/03/2022
 • Ngày 06/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2189 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/22/2022 4:09:06 PM
 • 18:00, ngày 05/03/2022
 • Ngày 05/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2105 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/22/2022 4:08:52 PM
 • 18:00, ngày 04/03/2022
 • Ngày 04/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2051 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/22/2022 4:08:34 PM
 • 18:00, ngày 03/03/2022
 • Ngày 03/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1806 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/22/2022 4:08:13 PM
 • 18:00, ngày 02/03/2022
 • Ngày 02/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1843 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/22/2022 4:07:57 PM
 • 18:00, ngày 01/03/2022
 • Ngày 01/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1572 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/22/2022 4:07:03 PM
 • 18:00, ngày 28/02/2022
 • Ngày 28/02: Điện Biên ghi nhận thêm 1228 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/22/2022 4:06:49 PM
 • 18:00, ngày 27/02/2022
 • Ngày 27/02: Điện Biên ghi nhận thêm 1018 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/22/2022 4:06:35 PM
 • 18:00, ngày 26/02/2022
 • Ngày 26/02: Điện Biên ghi nhận thêm 1118 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/22/2022 4:06:18 PM
 • 18:00, ngày 25/02/2022
 • Ngày 25/02: Điện Biên ghi nhận thêm 1067 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/22/2022 4:06:02 PM
 • 18:00, ngày 24/02/2022
 • Ngày 24/02: Điện Biên ghi nhận thêm 891 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/22/2022 4:05:43 PM
 • 18:00, ngày 22/02/2022
 • Ngày 22/02: Điện Biên ghi nhận thêm 560 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/22/2022 3:42:40 PM
 • 18:00, ngày 21/02/2022
 • Ngày 21/02: Điện Biên ghi nhận thêm 499 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/21/2022 9:59:44 PM
 • 18:00, ngày 20/02/2022
 • Ngày 20/02: Điện Biên ghi nhận thêm 438 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/20/2022 10:04:06 PM
 • 18:00, ngày 19/02/2022
 • Ngày 19/02: Điện Biên ghi nhận thêm 358 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/20/2022 11:57:41 AM
 • 18:00, ngày 18/02/2022
 • Ngày 18/02: Điện Biên ghi nhận thêm 280 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/20/2022 11:56:48 AM
 • 18:00, ngày 17/02/2022
 • Ngày 17/02: Điện Biên ghi nhận thêm 252 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/17/2022 10:53:42 PM
 • 18:00, ngày 16/02/2022
 • Ngày 16/02: Điện Biên ghi nhận thêm 195 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/10/2022 9:10:24 AM
 • 18:00, ngày 15/02/2022
 • Ngày 15/02: Điện Biên ghi nhận thêm 166 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/10/2022 9:10:05 AM
 • 18:00, ngày 14/02/2022
 • Ngày 14/02: Điện Biên ghi nhận thêm 155 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/10/2022 9:09:44 AM
 • 18:00, ngày 12/02/2022
 • Ngày 12/02: Điện Biên ghi nhận thêm 124 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/10/2022 9:09:17 AM
 • 18:00, ngày 11/02/2022
 • Ngày 11/02: Điện Biên ghi nhận thêm 118 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/10/2022 9:09:03 AM
 • 18:00, ngày 10/02/2022
 • Ngày 10/02: Điện Biên ghi nhận thêm 112 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/10/2022 9:08:48 AM
 • 18:00, ngày 09/02/2022
 • Ngày 09/02: Điện Biên ghi nhận thêm 141 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  2/10/2022 9:07:13 AM
 • 18:00, ngày 08/02/2022
 • Ngày 08/02: Điện Biên ghi nhận thêm 77 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:32:52 AM
 • 18:00, ngày 07/02/2022
 • Ngày 07/02: Điện Biên ghi nhận thêm 135 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:32:36 AM
 • 18:00, ngày 06/02/2022
 • Ngày 06/02: Điện Biên ghi nhận thêm 127 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:32:24 AM
 • 18:00, ngày 05/02/2022
 • Ngày 05/02: Điện Biên ghi nhận thêm 128 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:32:11 AM
 • 18:00, ngày 04/02/2022
 • Ngày 04/02: Điện Biên ghi nhận thêm 140 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:32:00 AM
 • 18:00, ngày 03/02/2022
 • Ngày 03/02: Điện Biên ghi nhận thêm 53 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:31:47 AM
 • 18:00, ngày 02/02/2022
 • Ngày 02/02: Điện Biên ghi nhận thêm 55 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:31:33 AM
 • 18:00, ngày 01/02/2022
 • Ngày 01/02: Điện Biên ghi nhận thêm 33 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:31:18 AM
 • 18:00, ngày 30/01/2022
 • Ngày 30/01: Điện Biên ghi nhận thêm 53 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:30:13 AM
 • 18:00, ngày 29/01/2022
 • Ngày 29/01: Điện Biên ghi nhận thêm 17 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:29:56 AM
 • 18:00, ngày 28/01/2022
 • Ngày 28/01: Điện Biên ghi nhận thêm 67 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:29:44 AM
 • 18:00, ngày 27/01/2022
 • Ngày 27/01: Điện Biên ghi nhận thêm 89 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:29:31 AM
 • 18:00, ngày 26/01/2022
 • Ngày 26/01: Điện Biên ghi nhận thêm 74 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:29:19 AM
 • 18:00, ngày 25/01/2022
 • Ngày 25/01: Điện Biên ghi nhận thêm 117 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:29:06 AM
 • 18:00, ngày 24/01/2022
 • Ngày 24/01: Điện Biên ghi nhận thêm 105 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:28:52 AM
 • 18:00, ngày 23/01/2022
 • Ngày 23/01: Điện Biên ghi nhận thêm 89 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:28:35 AM
 • 18:00, ngày 21/01/2022
 • Ngày 21/01: Điện Biên ghi nhận thêm 96 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:28:08 AM
 • 18:00, ngày 20/01/2022
 • Ngày 20/01: Điện Biên ghi nhận thêm 92 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:27:54 AM
 • 18:00, ngày 19/01/2022
 • Ngày 19/01: Điện Biên ghi nhận thêm 36 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:27:34 AM
 • 18:00, ngày 18/01/2022
 • Ngày 18/01: Điện Biên ghi nhận thêm 84 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:27:19 AM
 • 18:00, ngày 17/01/2022
 • Ngày 17/01: Điện Biên ghi nhận thêm 38 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:27:01 AM
 • 18:00, ngày 16/01/2022
 • Ngày 16/01: Điện Biên ghi nhận thêm 79 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:26:40 AM
 • 18:00, ngày 15/01/2022
 • Ngày 15/01: Điện Biên ghi nhận thêm 54 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:26:23 AM
 • 18:00, ngày 14/01/2022
 • Ngày 14/01: Điện Biên ghi nhận thêm 62 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:26:09 AM
 • 18:00, ngày 13/01/2022
 • Ngày 13/01: Điện Biên ghi nhận thêm 68 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:25:56 AM
 • 18:00, ngày 12/01/2022
 • Ngày 12/01: Điện Biên ghi nhận thêm 65 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:25:40 AM
 • 18:00, ngày 11/01/2022
 • Ngày 11/01: Điện Biên ghi nhận thêm 41 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  1/5/2022 9:25:09 AM
 • 18:00, ngày 10/01/2022
 • Ngày 10/01: Điện Biên ghi nhận thêm 32 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/31/2021 8:06:48 AM
 • 18:00, ngày 09/01/2022
 • Ngày 09/01: Điện Biên ghi nhận thêm 88 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/31/2021 8:06:33 AM
 • 18:00, ngày 08/01/2022
 • Ngày 08/01: Điện Biên ghi nhận thêm 38 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/31/2021 8:06:13 AM
 • 18:00, ngày 07/01/2022
 • Ngày 07/01: Điện Biên ghi nhận thêm 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/31/2021 8:05:55 AM
 • 18:00, ngày 06/01/2022
 • Ngày 06/01: Điện Biên ghi nhận thêm 22 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/31/2021 8:05:35 AM
 • 18:00, ngày 05/01/2022
 • Ngày 05/01: Điện Biên ghi nhận thêm 56 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/31/2021 8:05:00 AM
 • 18:00, ngày 04/01/2022
 • Ngày 04/01: Điện Biên ghi nhận thêm 40 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/31/2021 8:04:09 AM
 • 18h00, ngày 03/01/2022
 • Ngày 03/01: Điện Biên ghi nhận thêm 49 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/31/2021 8:03:46 AM
 • 18:00, ngày 02/01/2022
 • Ngày 02/01: Điện Biên ghi nhận thêm 26 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/31/2021 8:03:11 AM
 • 18:00, ngày 01/01/2022
 • Ngày 01/01/2022: Điện Biên ghi nhận thêm 23 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/27/2021 5:23:59 PM
 • 18:00, ngày 31/12
 • Ngày 31/12: Điện Biên ghi nhận thêm 17 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/27/2021 5:23:35 PM
 • 18:00, ngày 30/12
 • Ngày 30/12: Điện Biên ghi nhận thêm 20 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/27/2021 5:23:19 PM
 • 18:00, ngày 29/12
 • Ngày 29/12: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/27/2021 5:23:03 PM
 • 18:00, ngày 28/12
 • Ngày 28/12: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/27/2021 5:22:49 PM
 • 18:00, ngày 27/12
 • Ngày 27/12: Điện Biên ghi nhận thêm 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/27/2021 5:22:34 PM
 • 18:00, ngày 26/12
 • Ngày 26/12: Điện Biên ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/26/2021 9:49:26 PM
 • 18:00, ngày 25/12
 • Ngày 25/12: Điện Biên ghi nhận thêm 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/22/2021 2:20:49 PM
 • 18h00, ngày 24/12
 • Ngày 24/12: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/22/2021 2:20:34 PM
 • 18:00, ngày 23/12
 • Ngày 23/12: Điện Biên ghi nhận thêm 03 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/22/2021 2:20:20 PM
 • 18:00, ngày 22/12
 • Ngày 22/12: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/22/2021 2:20:09 PM
 • 18:00, ngày 21/12
 • Ngày 21/12: Điện Biên ghi nhận thêm 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/13/2021 4:01:26 PM
 • 18:00, ngày 20/12
 • Ngày 20/12: Điện Biên ghi nhận thêm 03 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/13/2021 4:01:12 PM
 • 18:00, ngày 19/12
 • Ngày 19/12: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/13/2021 4:00:59 PM
 • 18:00, ngày 17/12
 • Ngày 17/12: Điện Biên ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/13/2021 4:00:46 PM
 • 18:00, ngày 16/12
 • Ngày 16/12: Điện Biên ghi nhận thêm 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/13/2021 4:00:22 PM
 • 18:00, ngày 15/12
 • Ngày 15/12: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/13/2021 4:00:09 PM
 • 18h00, ngày 14/12
 • Ngày 14/12: Điện Biên ghi nhận thêm 08 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/13/2021 3:59:56 PM
 • 15h00, ngày 13/12
 • Ngày 13/12: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/13/2021 3:59:37 PM
 • 18h00, ngày 12/12
 • Ngày 12/12: Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/12/2021 10:43:01 AM
 • 18h00, ngày 11/12
 • Ngày 11/12: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/12/2021 10:42:43 AM
 • 18h00, ngày 10/12
 • Ngày 10/12: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/6/2021 7:32:27 PM
 • 18h00, ngày 09/12
 • Ngày 09/12: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  12/6/2021 7:31:59 PM
 • 18h00, ngày 08/12
 • Ngày 08/12: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/30/2021 8:10:19 AM
 • 17h00, ngày 06/12
 • Ngày 06/12: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/30/2021 8:10:05 AM
 • 20h00, ngày 05/12
 • Ngày 05/12: Điện Biên ghi nhận thêm 03 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/30/2021 8:09:52 AM
 • 19h00, ngày 03/12
 • Ngày 03/12: Điện Biên ghi nhận thêm 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/30/2021 8:09:39 AM
 • 17h00, ngày 02/12
 • Ngày 02/12: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/30/2021 8:09:22 AM
 • 12h00, ngày 01/12
 • Ngày 01/12: Điện Biên ghi nhận thêm 07 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/30/2021 8:08:47 AM
 • 17h00, ngày 30/11
 • Ngày 30/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/30/2021 8:08:23 AM
 • 17h00, ngày 29/11
 • Ngày 29/11: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/25/2021 9:05:17 AM
 • 14h00, ngày 28/11
 • Ngày 28/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/25/2021 9:04:52 AM
 • 16h00, ngày 27/11
 • Ngày 27/11: Điện Biên ghi nhận thêm 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/25/2021 9:04:32 AM
 • 17h00, ngày 26/11
 • Ngày 26/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/25/2021 9:04:13 AM
 • 12h00, ngày 25/11
 • Ngày 25/11: Điện Biên ghi nhận thêm 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/25/2021 9:03:03 AM
 • 19h00, ngày 24/11
 • Ngày 24/11: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/24/2021 10:26:32 PM
 • 20h00, ngày 23/11
 • Ngày 23/11: Điện Biên ghi nhận thêm 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/23/2021 9:43:49 PM
 • 16h00, ngày 22/11
 • Ngày 22/11: Điện Biên ghi nhận thêm 22 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/22/2021 2:45:18 PM
 • 19h00, ngày 21/11
 • Ngày 21/11: Điện Biên ghi nhận thêm 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/21/2021 1:53:35 PM
 • 17h00, ngày 20/11
 • Ngày 20/11: Điện Biên ghi nhận thêm 24 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/20/2021 10:55:49 AM
 • 24h00, ngày 19/11
 • Ngày 19/11: Điện Biên ghi nhận thêm 26 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/19/2021 11:33:09 AM
 • 18h00, ngày 18/11
 • Ngày 18/11: Điện Biên ghi nhận thêm 40 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/18/2021 10:37:57 AM
 • 21h00, ngày 17/11
 • Ngày 17/11: Điện Biên ghi nhận thêm 28 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/17/2021 8:02:33 AM
 • 17h00, ngày 16/11
 • Ngày 16/11: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/16/2021 6:45:11 PM
 • 17h00, ngày 15/11
 • Ngày 15/11: Điện Biên ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/15/2021 1:45:48 PM
 • 07h00, ngày 14/11
 • Ngày 14/11: Điện Biên ghi nhận thêm 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/14/2021 10:35:57 AM
 • 17h00, ngày 13/11
 • Ngày 13/11: Điện Biên ghi nhận thêm 20 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/13/2021 9:11:52 AM
 • 18h00, ngày 12/11
 • Ngày 12/11: Điện Biên ghi nhận 09 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/12/2021 9:11:40 AM
 • 19h00, ngày 11/11
 • Ngày 11/11: Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/11/2021 5:23:59 PM
 • 16h00, ngày 10/11
 • Ngày 10/11: Điện Biên ghi nhận thêm 16 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/10/2021 3:05:51 PM
 • 12h00, ngày 09/11
 • Ngày 09/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

  11/9/2021 12:48:16 PM
 • 22h00, ngày 08/11
 • Ngày 08/11: Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/8/2021 10:25:52 AM
 • 16h00, ngày 07/11
 • Ngày 07/11: Điện Biên ghi nhận thêm 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/7/2021 12:49:50 PM
 • 12h00, ngày 06/11
 • Ngày 06/11: Điện Biên ghi nhận 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/6/2021 3:06:58 PM
 • 22h00, ngày 05/11
 • Ngày 5/11: Điện Biên ghi nhận 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

  11/5/2021 12:41:06 PM
 • 19h00, ngày 04/11
 • Ngày 4/11: Điện Biên ghi nhận thêm 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

  11/4/2021 8:08:09 PM
 • 22h00, ngày 03/11
 • Ngày 3/11: Điện Biên ghi nhận 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 17 trường hợp cùng trú tại bản Gia Phú A xã Na Tông; 02 trường hợp trú Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.

  11/4/2021 8:09:18 AM
 • 08h00, ngày 03/11
 • Ngày 03/11: Điện Biên ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tại 4 xã: Pom Lót, Mường Nhà, Na Tông, Phình Giàng, huyện Điện Biên.

  11/3/2021 2:05:16 PM
 • 19h000, ngày 02/11
 • Ngày 02/11: Điện Biên ghi nhận thêm 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 13 trường hợp là người cùng địa phương hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân BN927513 được ghi nhận mắc COVID-19 ngày 01/11/2021.

  11/2/2021 9:24:25 PM
 • 21h30: ngày 01/11
 • Ngày 01/11: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (chưa rõ nguồn lây).

  11/2/2021 7:59:25 AM
 • 15h00, ngày 26/10
 • Ngày 26/10: Điện Biên ghi nhận 01 ca mắc mới tại khu cách ly, là người nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

  10/26/2021 4:24:31 PM
 • 20h00, ngày 24/10
 • Ngày 24/10: Điện Biên ghi nhận 02 ca mắc mới, là công dân Lào, nhập cảnh ngày 23/10/2021, đã được cách ly tại Nhà khách Trúc An, Công an tỉnh.

  10/25/2021 8:31:19 AM
 • 07h30, ngày 20/10
 • Ngày 20/10: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Điện Biên có 5 ca mắc Covid-19 mới đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo

  10/20/2021 5:54:17 PM
 • 06h00, ngày 19/10
 • Ngày 19/10: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

  10/19/2021 1:40:58 PM
 • 18h00, ngày 18/10
 • Ngày 18/10: Điện Biên không ghi nhận có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  10/19/2021 6:59:50 AM
 • 12h00, ngày 17/10
 • Sáng 17/10: Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp dương tính với vi rút SARS-COV-2 tại khu cách ly tập trung.

  10/17/2021 1:16:16 PM
 • 06h30, ngày 16/10
 • Ngày 16/10: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

  9/27/2021 6:29:03 AM
 • 18h00, ngày 11/10
 • Ngày 11/10: 54 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/23/2021 3:07:13 PM
 • 18h00, ngày 26/9
 • Ngày 26/9: 39 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/23/2021 3:06:50 PM
 • 18h00, ngày 25/9
 • Ngày 25/9: 38 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/23/2021 3:06:22 PM
 • 18h00, ngày 24/9
 • Ngày 24/9: 37 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/23/2021 3:06:00 PM
 • 18h00, ngày 23/9
 • Ngày 23/9: 36 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/23/2021 3:05:39 PM
 • 18h00, ngày 22/9
 • Ngày 22/9: 35 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/20/2021 1:29:42 PM
 • 18h00, ngày 21/9
 • Ngày 21/9: 34 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/20/2021 1:29:22 PM
 • 18h00, ngày 20/9
 • Ngày 20/9: 33 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/16/2021 8:17:02 AM
 • 18h00, ngày 19/9
 • Ngày 19/9: 32 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/16/2021 8:16:55 AM
 • 18h00, ngày 18/9
 • Ngày 18/9: 31 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/16/2021 8:16:40 AM
 • 18h00, ngày 17/9
 • Ngày 17/9: 30 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/15/2021 6:18:36 PM
 • 18h00, ngày 16/9
 • Ngày 16/9: 29 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/15/2021 6:12:14 PM
 • 18h00, ngày 15/9
 • Ngày 15/9: 28 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/14/2021 6:26:02 AM
 • 18h00, ngày 14/9
 • Ngày 14/9: 27 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/9/2021 1:48:56 PM
 • 18h00, ngày 13/9
 • Ngày 13/9: 26 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/9/2021 1:48:21 PM
 • 18h00, ngày 12/9
 • Ngày 12/9: 25 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/9/2021 1:47:31 PM
 • 18h00, ngày 11/9
 • Ngày 11/9: 24 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/9/2021 1:46:57 PM
 • 18h00, ngày 10/9
 • Ngày 10/9: 23 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/9/2021 1:46:17 PM
 • 18h00, ngày 09/9
 • Ngày 09/9: 22 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/8/2021 4:20:11 PM
 • 18h00, ngày 08/9
 • Ngày 08/9: 21 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/7/2021 8:00:19 PM
 • 18h00, ngày 07/9
 • Ngày 07/9: 20 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/7/2021 6:52:51 AM
 • 18h00, ngày 06/9
 • Ngày 06/9: 19 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/5/2021 6:06:29 PM
 • 18h00, ngày 05/9
 • Ngày 05/9: 18 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/3/2021 10:09:18 PM
 • 18h00, ngày 04/9
 • Ngày 04/9: 17 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/3/2021 10:08:39 PM
 • 18h00, ngày 03/9
 • Ngày 03/9: 16 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/3/2021 10:08:10 PM
 • 18h00, ngày 02/9
 • Ngày 02/9: 15 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/2/2021 10:37:29 PM
 • 18h00, ngày 01/9
 • Ngày 01/9: 14 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  9/1/2021 6:55:39 AM
 • 18h00, ngày 31/8
 • Ngày 31/8: 13 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/31/2021 3:53:44 PM
 • 18h00, ngày 30/8
 • Ngày 30/8: 12 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, 03 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện.

  8/31/2021 6:59:53 AM
 • 18h00, ngày 29/8
 • Ngày 29/8: 11 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/30/2021 6:35:46 AM
 • 18h00, ngày 28/8
 • Ngày 28/8: 10 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/30/2021 6:35:20 AM
 • 18h00, ngày 27/8
 • Ngày 27/8: 09 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/27/2021 4:58:48 PM
 • 18h00, ngày 26/8
 • Ngày 26/8: 08 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/27/2021 4:58:21 PM
 • 18h00, ngày 25/8
 • Ngày 25/8: 07 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/27/2021 4:57:55 PM
 • 18h00, ngày 24/8
 • Ngày 24/8: 06 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/23/2021 6:23:13 AM
 • 18h00, ngày 23/8
 • Ngày 23/8: 05 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/23/2021 6:22:08 AM
 • 18h00, ngày 22/8
 • Ngày 22/8: 04 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/23/2021 6:21:40 AM
 • 18h00, ngày 21/8
 • Ngày 21/8: 03 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/23/2021 6:20:49 AM
 • 18h00, ngày 20/8
 • Ngày 20/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/19/2021 8:58:03 PM
 • 18h00, ngày 19/8
 • Ngày 19/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/19/2021 6:33:12 AM
 • 09h30, ngày 18/8
 • Sáng ngày 18/8: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV.

  8/17/2021 5:14:17 PM
 • 18h00, ngày 17/8
 • Ngày 17/8: 14 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/17/2021 8:17:24 AM
 • 18h00, ngày 16/8
 • Ngày 16/8: 13 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/16/2021 6:22:29 AM
 • 18h00, ngày 15/8
 • Ngày 15/8: 12 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/16/2021 6:21:45 AM
 • 18h00, ngày 14/8
 • Ngày 14/8: 11 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/16/2021 6:21:26 AM
 • 18h00, ngày 13/8
 • Ngày 13/8: 10 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/16/2021 6:21:08 AM
 • 18h00, ngày 12/8
 • Ngày 12/8: 09 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/16/2021 6:20:45 AM
 • 18h00, ngày 11/8
 • Ngày 11/8: 08 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/11/2021 2:41:00 PM
 • 18h00, ngày 10/8
 • Ngày 10/8: 07 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/10/2021 9:42:22 AM
 • 18h00, ngày 09/8
 • Ngày 09/8: 06 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/9/2021 1:32:09 PM
 • 18h00, ngày 08/8
 • Ngày 08/8: 05 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/8/2021 10:24:08 AM
 • 18h00, ngày 07/8
 • Ngày 07/8: 04 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/8/2021 10:23:08 AM
 • 18h00, ngày 06/8
 • Ngày 06/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/6/2021 2:59:47 PM
 • 18h00, ngày 05/8
 • Ngày 05/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/5/2021 4:54:41 PM
 • 18h00, ngày 04/8
 • Ngày 04/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/4/2021 5:15:07 PM
 • 07h00, ngày 03/8
 • Ngày 03/8: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là F1 của BN161839.

  8/3/2021 7:25:56 AM
 • 17h00, ngày 02/8
 • Ngày 02/8: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 65 ngày liên tiếp không có ca mắc mới.

  8/2/2021 2:43:31 PM
 • 18h00, ngày 01/8
 • Tính đến ngày 01/8: 64 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  8/2/2021 6:22:00 AM
 • 18h00, ngày 31/7
 • Tính đến ngày 31/7: 63 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/31/2021 9:24:09 AM
 • 18h00, ngày 30/7
 • Tính đến ngày 30/7: 62 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/30/2021 6:23:08 AM
 • 18h00, ngày 29/7
 • Tính đến ngày 29/7: 61 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/29/2021 7:58:22 AM
 • 18h00, ngày 28/7
 • Tính đến ngày 28/7: 60 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/28/2021 6:39:39 AM
 • 18h00, ngày 27/7
 • Tính đến ngày 27/7: 59 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/27/2021 8:01:21 PM
 • 18h00, ngày 26/7
 • Tính đến ngày 26/7: 58 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/26/2021 6:20:30 AM
 • 18h00, ngày 25/7
 • Tính đến ngày 25/7: 57 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/24/2021 7:46:02 PM
 • 18h00, ngày 24/7
 • Tính đến ngày 24/7: 56 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/23/2021 7:54:26 PM
 • 18h00, ngày 23/7
 • Tính đến ngày 23/7: 55 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/23/2021 7:53:31 PM
 • 18h00, ngày 22/7
 • Tính đến ngày 22/7: 54 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/22/2021 6:16:39 AM
 • 18h00, ngày 21/7
 • Tính đến ngày 21/7: 53 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/21/2021 6:14:31 AM
 • 18h00, ngày 20/7
 • Tính đến ngày 20/7: 52 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/20/2021 6:29:20 AM
 • 18h00, ngày 19/7
 • Tính đến ngày 19/7: 51 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi trên địa bàn tỉnh là 61.

  7/19/2021 7:54:50 PM
 • 18h00, ngày 18/7
 • Tính đến ngày 18/7: 50 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/18/2021 7:58:01 PM
 • 18h00, ngày 17/7
 • Tính đến ngày 17/7: 49 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/17/2021 10:44:02 PM
 • 18h00, ngày 16/7
 • Tính đến ngày 16/7: 48 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/16/2021 8:44:43 PM
 • 18h00, ngày 15/7
 • Tính đến ngày 15/7: 47 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/15/2021 6:21:59 AM
 • 18h00, ngày 14/7
 • Tính đến ngày 14/7: 46 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 59.

  7/14/2021 7:29:28 AM
 • 18h00, ngày 13/7
 • Tính đến ngày 13/7: 45 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/13/2021 4:28:19 PM
 • 18h00, ngày 12/7
 • Tính đến ngày 12/7: 44 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 57.

  7/12/2021 12:50:02 PM
 • 18h00, ngày 11/7
 • Tính đến ngày 11/7: 43 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 55.

  7/12/2021 6:15:15 AM
 • 18h00, ngày 10/7
 • Tính đến ngày 10/7: 42 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 01 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 52.

  7/10/2021 10:35:42 PM
 • 18h00, ngày 09/7
 • Tính đến ngày 09/7: 41 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/9/2021 2:46:26 PM
 • 18h00, ngày 08/7
 • Tính đến ngày 08/7: 40 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/8/2021 2:38:34 PM
 • 18h00, ngày 07/7
 • Tính đến ngày 07/7: 39 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 01 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 51.

  7/7/2021 3:10:58 PM
 • 18h00, ngày 06/7
 • Tính đến ngày 06/7: 38 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 50.

  7/6/2021 6:22:30 AM
 • 18h00, ngày 05/7
 • Tính đến ngày 05/7: 37 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/5/2021 8:17:56 AM
 • 18h00, ngày 04/7
 • Tính đến ngày 04/7: 36 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 48.

  7/4/2021 8:19:29 PM
 • 18h00, ngày 03/7
 • Tính đến ngày 03/7: 35 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 45.

  7/3/2021 8:55:59 PM
 • 18h00, ngày 02/7
 • Tính đến ngày 02/7: 34 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  7/2/2021 6:19:45 AM
 • 18h00, ngày 01/7
 • Tính đến ngày 01/7: 33 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 43.

  7/1/2021 6:22:31 AM
 • 18h00, ngày 30/6
 • Tính đến ngày 30/6: 32 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

  6/30/2021 4:37:48 PM
 • 18h00, ngày 29/6
 • Ngày 29/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 41.

  6/29/2021 4:23:51 PM
 • 18h00, ngày 28/6
 • Ngày 28/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 39.

  6/28/2021 6:50:22 PM
 • 18h00, ngày 27/6
 • Ngày 27/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 37.

  6/25/2021 9:44:32 AM
 • 18h00, ngày 26/6
 • Ngày 26/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới, có thêm 01 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 35.

  6/25/2021 9:39:37 AM
 • 18h00, ngày 25/6
 • Ngày 25/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới, có thêm 04 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 34.

  6/24/2021 5:19:55 PM
 • 21h00, ngày 24/6
 • Tính từ 18h ngày 23/6 đến 21h ngày 24/6: Điện Biên có thêm 04 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 30.

  6/24/2021 6:32:11 AM
 • 18h00, ngày 23/6
 • Tính từ 12h ngày 22/6 đến 18h ngày 23/6: 15 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 26.

  6/23/2021 1:37:48 PM
 • 12h00, ngày 22/6
 • Tính đến 12h ngày 22/6: 07 bệnh nhân được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

  6/21/2021 3:38:34 PM
 • 06h00, ngày 22/6
 • Tính từ 06h ngày 21/6 đến 06h ngày 22/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/21/2021 3:34:43 PM
 • 06h00, ngày 21/6
 • Tính từ 06h ngày 20/6 đến 06h ngày 21/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/18/2021 3:27:24 PM
 • 06h00, ngày 20/6
 • Tính từ 06h ngày 19/6 đến 06h ngày 20/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/18/2021 3:27:05 PM
 • 06h00, ngày 19/6
 • Tính từ 06h ngày 18/6 đến 06h ngày 19/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/18/2021 3:26:47 PM
 • 06h00, ngày 18/6
 • Tính từ 06h ngày 17/6 đến 06h ngày 18/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/17/2021 3:10:09 PM
 • 06h00, ngày 17/6
 • Tính từ 06h ngày 16/6 đến 06h ngày 17/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/16/2021 4:49:31 PM
 • 06h00, ngày 16/6
 • Tính từ 06h ngày 15/6 đến 06h ngày 16/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/16/2021 6:27:25 AM
 • 06h00, ngày 15/6
 • Tính từ 18h ngày 14/6 đến 06h ngày 15/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  6/15/2021 3:10:45 PM
 • 18h00, ngày 14/6
 • Tính từ 06h ngày 14/6 đến 18h ngày 14/6: Bệnh nhân BN4129 đã khỏi bệnh và cho ra viện sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

  6/15/2021 5:28:47 AM
 • 06h00, ngày 14/6
 • Tính từ 06h ngày 13/6 đến 06h ngày 14/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/13/2021 7:56:21 PM
 • 06h00, ngày 13/6
 • Tính từ 06h ngày 12/6 đến 06h ngày 13/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/13/2021 11:34:29 AM
 • 06h00, ngày 12/6
 • Tính từ 06h ngày 11/6 đến 06h ngày 12/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/11/2021 8:36:00 PM
 • 06h00, ngày 11/6
 • Tính từ 06h ngày 10/6 đến 06h ngày 11/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/11/2021 6:30:42 AM
 • 06h00, ngày 10/6
 • Tính từ 06h ngày 09/6 đến 06h ngày 10/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/9/2021 3:57:47 PM
 • 06h00, ngày 09/6
 • Tính từ 06h ngày 08/6 đến 06h ngày 09/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/9/2021 6:39:13 AM
 • 06h00, ngày 08/6
 • Tính từ 18h ngày 07/6 đến 06h ngày 08/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/7/2021 2:31:15 PM
 • 18h00, ngày 07/6
 • Tính từ 18h ngày 06/6 đến 18h ngày 07/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/7/2021 6:23:39 AM
 • 18h00, ngày 06/6
 • Tính từ 18h ngày 05/6 đến 18h ngày 06/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/6/2021 6:45:48 AM
 • 18:00, ngày 05/6
 • Tính từ 18h ngày 04/6 đến 18h ngày 05/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/5/2021 6:16:58 AM
 • 18:00, ngày 04/6
 • Tính từ 18h ngày 03/6 đến 18h ngày 4/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/4/2021 6:27:03 AM
 • 18:00, ngày 03/6
 • Tính từ 18h ngày 02/6 đến 18h ngày 03/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/3/2021 6:21:45 AM
 • 18:00, ngày 02/6
 • Tính từ 18h ngày 01/6 đến 18h ngày 02/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/2/2021 5:05:32 AM
 • 18:00, ngày 01/6
 • Tính từ 18h ngày 31/5 đến 18h ngày 01/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

  6/1/2021 6:40:12 AM
 • 18:00, ngày 31/5
 • Tính từ 6h ngày 31/5 đến 18 h ngày 31/5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58

  5/31/2021 7:21:09 PM
 • 06:00, ngày 31/5
 • Tính từ 12h00 ngày 29/5 đến 06h00 ngày 31/5, Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/31/2021 7:37:41 AM
 • 12:00, ngày 29/5
 • Sáng 29/5, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2: BN6667, 6 tuổi, địa chỉ: Bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/29/2021 8:09:02 AM
 • 08:30, ngày 27/5
 • Tính từ 8h ngày 26/5 đến 08h30 ngày 27/5/2021, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2: BN6129, giới tính nam, sinh năm 1988, bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/27/2021 10:07:21 AM
 • 08:00, ngày 26/5
 • Tính từ 18h ngày 25/5 đến 08h ngày 26/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới: BN 5939, tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, là học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nậm Pồ.

  5/26/2021 3:10:14 PM
 • 18:00, ngày 25/5
 • Tính từ 23 giờ 00 ngày 24/5/2021 đến 18 giờ 00 ngày 25/5/2021, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới: BN5472, 17 tuổi, tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ.

  5/25/2021 4:42:38 PM
 • 06:00, ngày 24/5
 • Từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 23/5/2021, Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2: BN5230, BN5223 đều liên quan các các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/24/2021 7:23:16 AM
 • 20:13, ngày 22/5
 • Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 22/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2: 01 tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, tiếp xúc với đồ dùng, rác thải của các bệnh nhân mắc COVID-19; 01 tại Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/22/2021 7:22:22 PM
 • 06:00, ngày 22/5
 • Tính từ 18h ngày 21/5/2021 đến 06h ngày 22/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 01 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/22/2021 7:40:12 AM
 • 12:03, ngày 21/5
 • Tính từ 19h ngày 20/5/2021 đến 12h ngày 21/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 05 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Cả 05 ca bệnh đều liên quan đến các ca bệnh tại huyện Điện Biên và xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định. 

  5/21/2021 2:20:09 PM
 • 22:15, ngày 20/5
 • Tính từ 12h - 18h ngày 20/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều có địa chỉ thường trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định.

  5/20/2021 9:31:36 PM
 • 12:20, ngày 20/5
 • Sáng ngày 20/5, Điện Biên ghi nhận 04 ca dương tính với SARS-CoV-2: 01 ca tại huyện Điện Biên, 01 ca tại thị xã Mường Lay và 02 ca liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/20/2021 11:23:12 AM
 • 19:13, ngày 19/5
 • Từ 18h ngày 18/5 đến 18h ngày 19/5, Điện Biên ghi nhận 08 ca dương tính với SARS-CoV-2: 03 ca trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, 05 ca liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Như vậy, tính từ 07/5/2021 đến 18h ngày 19/5/2021 tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 38 ca bệnh COVID-19.

  5/19/2021 6:38:50 PM
 • 12:13, ngày 18/5
 • Sáng ngày 18/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2: 01 ca ở Thành phố Điện Biên Phủ, 03 ca ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Cả 04 ca trước đó đều đã được khoanh vùng và cách ly.

  5/18/2021 11:39:31 AM
 • 23:13, ngày 17/5
 • Chiều ngày 17/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 02 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/17/2021 10:14:20 PM
 • 13:20, ngày 17/5
 • Sáng ngày 17/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 03 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/17/2021 12:51:48 PM
 • 23:53, ngày 16/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, nâng số ca bệnh trong ngày lên 11 trường hợp.

  5/17/2021 9:02:40 AM
 • 11:56, ngày 16/5
 • Điện Biên ghi nhận 07 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (02 ca địa bàn TP. Điện Biên Phủ, 05 ca liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh từ ngày 07/05 đến nay lên 17 trường hợp.

  5/16/2021 3:45:32 PM
 • 18:00, ngày 15/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đều liên quan đến BN3758 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

  5/16/2021 7:35:48 AM
 • 24:00, ngày 14/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến BN 3758: Cả 2 BN3837 trú tại bản Nậm Chim 1, BN3838 trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

  5/15/2021 8:35:31 AM
 • 12:30, ngày 14/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3758 (trú tại Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

  5/14/2021 2:25:34 PM
 • 08:00, ngày 14/05/2021
 • Tính đến ngày 14/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

  5/14/2021 7:17:36 AM
 • 08:00, ngày 13/05/2021
 • Tính đến ngày 13/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

  5/13/2021 7:47:02 AM
 • 08:00, ngày 12/05/2021
 • Tính đến ngày 12/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

  5/12/2021 7:31:03 AM
 • 19:53, ngày 09/05/2021
 • Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3353 (trú tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên) liên quan tới BN 3147 tại Bắc Ninh chiều 9/5 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-COV-2.

  5/9/2021 7:32:41 PM
 • 11:35, ngày 07/05/2021
 • Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2BN 3096 (trú tại phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ), là F1 bay trên chuyến bay số VN160 ngày 29/4 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội.

  5/7/2021 1:18:30 PM
 • 08:00, ngày 06/05/2021
 • Tính đến ngày 06/05: Tỉnh Điện Biên hơn 90 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/6/2021 6:19:05 AM
 • 08:00, ngày 05/05/2021
 • Tính đến ngày 05/05: Tỉnh Điện Biên hơn 89 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/5/2021 6:48:24 AM
 • 08:00, ngày 04/05/2021
 • Tính đến ngày 04/05: Tỉnh Điện Biên hơn 87 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/4/2021 8:43:18 AM
 • 08:00, ngày 03/05/2021
 • Tính đến ngày 03/05: Tỉnh Điện Biên hơn 86 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/3/2021 12:37:47 PM
 • 08:00, ngày 02/05/2021
 • Tính đến ngày 02/05: Tỉnh Điện Biên hơn 85 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/3/2021 12:37:02 PM
 • 08:00, ngày 01/05/2021
 • Tính đến ngày 01/05: Tỉnh Điện Biên hơn 84 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/3/2021 12:36:16 PM
 • 08:00, ngày 30/04/2021
 • Tính đến ngày 30/04: Tỉnh Điện Biên hơn 83 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  5/3/2021 12:35:18 PM
 • 08:00, ngày 29/04/2021
 • Tính đến ngày 29/04: Tỉnh Điện Biên hơn 82 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/29/2021 6:46:07 AM
 • 08:00, ngày 28/04/2021
 • Tính đến ngày 28/04: Tỉnh Điện Biên hơn 81 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/29/2021 6:45:31 AM
 • 08:00, ngày 27/04/2021
 • Tính đến ngày 27/04: Tỉnh Điện Biên hơn 80 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/29/2021 6:44:59 AM
 • 08:00, ngày 26/04/2021
 • Tính đến ngày 26/04: Tỉnh Điện Biên hơn 79 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/26/2021 6:27:58 AM
 • 08:00, ngày 25/04/2021
 • Tính đến ngày 25/04: Tỉnh Điện Biên hơn 78 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/26/2021 6:27:24 AM
 • 08:00, ngày 24/04/2021
 • Tính đến ngày 24/04: Tỉnh Điện Biên hơn 77 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/26/2021 6:26:46 AM
 • 08:00, ngày 23/04/2021
 • Tính đến ngày 23/04: Tỉnh Điện Biên hơn 76 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/26/2021 6:25:58 AM
 • 08:00, ngày 22/04/2021
 • Tính đến ngày 22/04: Tỉnh Điện Biên hơn 75 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/22/2021 6:26:40 AM
 • 08:00, ngày 21/04/2021
 • Tính đến ngày 21/04: Tỉnh Điện Biên hơn 74 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/22/2021 6:26:03 AM
 • 08:00, ngày 20/04/2021
 • Tính đến ngày 20/04: Tỉnh Điện Biên hơn 73 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:57:22 AM
 • 08:00, ngày 19/04/2021
 • Tính đến ngày 19/04: Tỉnh Điện Biên hơn 72 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:56:52 AM
 • 08:00, ngày 18/04/2021
 • Tính đến ngày 18/04: Tỉnh Điện Biên hơn 71 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:55:54 AM
 • 08:00, ngày 17/04/2021
 • Tính đến ngày 17/04: Tỉnh Điện Biên hơn 70 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:55:25 AM
 • 08:00, ngày 16/04/2021
 • Tính đến ngày 16/04: Tỉnh Điện Biên hơn 69 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:54:50 AM
 • 08:00, ngày 15/04/2021
 • Tính đến ngày 15/04: Tỉnh Điện Biên hơn 68 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:54:12 AM
 • 08:00, ngày 14/04/2021
 • Tính đến ngày 14/04: Tỉnh Điện Biên hơn 67 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:53:44 AM
 • 08:00, ngày 13/04/2021
 • Tính đến ngày 13/04: Tỉnh Điện Biên hơn 66 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/20/2021 6:53:15 AM
 • 08:00, ngày 12/04/2021
 • Tính đến ngày 12/04: Tỉnh Điện Biên hơn 65 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/12/2021 3:31:31 PM
 • 08:00, ngày 11/04/2021
 • Tính đến ngày 11/04: Tỉnh Điện Biên hơn 64 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/12/2021 3:11:35 PM
 • 08:00, ngày 10/04/2021
 • Tính đến ngày 10/04: Tỉnh Điện Biên hơn 63 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/12/2021 3:11:04 PM
 • 08:00, ngày 09/04/2021
 • Tính đến ngày 09/04: Tỉnh Điện Biên hơn 62 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/9/2021 7:58:27 AM
 • 08:00, ngày 08/04/2021
 • Tính đến ngày 08/04: Tỉnh Điện Biên hơn 61 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/8/2021 6:26:02 AM
 • 08:00, ngày 07/04/2021
 • Tính đến ngày 07/04: Tỉnh Điện Biên hơn 60 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/7/2021 6:57:14 AM
 • 08:00, ngày 06/04/2021
 • Tính đến ngày 06/04: Tỉnh Điện Biên hơn 59 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/6/2021 7:00:43 AM
 • 08:00, ngày 05/04/2021
 • Tính đến ngày 05/04: Tỉnh Điện Biên hơn 58 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/5/2021 8:28:33 AM
 • 08:00, ngày 04/04/2021
 • Tính đến ngày 04/04: Tỉnh Điện Biên hơn 57 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/5/2021 8:27:21 AM
 • 08:00, ngày 03/04/2021
 • Tính đến ngày 03/04: Tỉnh Điện Biên hơn 56 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/5/2021 8:26:09 AM
 • 08:00, ngày 02/04/2021
 • Tính đến ngày 02/04: Tỉnh Điện Biên hơn 55 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/2/2021 7:01:51 AM
 • 08:00, ngày 01/04/2021
 • Tính đến ngày 01/04: Tỉnh Điện Biên hơn 54 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/1/2021 6:28:59 AM
 • 08:00, ngày 31/03/2021
 • Tính đến ngày 31/03: Tỉnh Điện Biên hơn 53 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  4/1/2021 6:27:37 AM
 • 08:00, ngày 30/03/2021
 • Tính đến ngày 30/03: Tỉnh Điện Biên hơn 52 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/30/2021 9:10:50 AM
 • 08:00, ngày 29/03/2021
 • Tính đến ngày 29/03: Tỉnh Điện Biên hơn 51 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/29/2021 6:39:08 AM
 • 08:00, ngày 28/03/2021
 • Tính đến ngày 28/03: Tỉnh Điện Biên hơn 50 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/29/2021 6:38:22 AM
 • 08:00, ngày 27/03/2021
 • Tính đến ngày 27/03: Tỉnh Điện Biên hơn 49 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/29/2021 6:37:44 AM
 • 08:00, ngày 26/03/2021
 • Tính đến ngày 26/03: Tỉnh Điện Biên hơn 48 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/26/2021 7:45:06 AM
 • 08:00, ngày 25/03/2021
 • Tính đến ngày 25/03: Tỉnh Điện Biên hơn 47 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/25/2021 3:08:56 PM
 • 08:00, ngày 24/03/2021
 • Tính đến ngày 24/03: Tỉnh Điện Biên hơn 46 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/24/2021 8:09:35 AM
 • 08:00, ngày 23/03/2021
 • Tính đến ngày 23/03: Tỉnh Điện Biên hơn 45 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/23/2021 2:22:10 PM
 • 08:00, ngày 22/03/2021
 • Tính đến ngày 22/03: Tỉnh Điện Biên hơn 44 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/22/2021 6:23:48 AM
 • 08:00, ngày 21/03/2021
 • Tính đến ngày 21/03: Tỉnh Điện Biên hơn 43 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/22/2021 6:23:13 AM
 • 08:00, ngày 20/03/2021
 • Tính đến ngày 20/03: Tỉnh Điện Biên hơn 42 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/22/2021 6:22:33 AM
 • 08:00, ngày 19/03/2021
 • Tính đến ngày 19/03: Tỉnh Điện Biên hơn 41 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/19/2021 7:24:58 AM
 • 08:00, ngày 18/03/2021
 • Tính đến ngày 18/03: Tỉnh Điện Biên hơn 40 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/18/2021 7:53:41 AM
 • 08:00, ngày 17/03/2021
 • Tính đến ngày 17/03: Tỉnh Điện Biên hơn 40 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/17/2021 7:45:50 AM
 • 08:00, ngày 16/03/2021
 • Tính đến ngày 16/03: Tỉnh Điện Biên hơn 39 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/16/2021 7:16:57 AM
 • 08:00, ngày 15/03/2021
 • Tính đến ngày 15/03: Tỉnh Điện Biên hơn 38 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/15/2021 6:27:27 AM
 • 08:00, ngày 14/03/2021
 • Tính đến ngày 14/03: Tỉnh Điện Biên hơn 37 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/15/2021 6:26:50 AM
 • 08:00, ngày 13/03/2021
 • Tính đến ngày 13/03: Tỉnh Điện Biên hơn 36 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/15/2021 6:26:19 AM
 • 08:00, ngày 12/03/2021
 • Tính đến ngày 12/03: Tỉnh Điện Biên hơn 35 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/12/2021 6:15:15 AM
 • 08:00, ngày 11/03/2021
 • Tính đến ngày 11/03: Tỉnh Điện Biên hơn 34 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/11/2021 6:46:14 AM
 • 08:00, ngày 10/03/2021
 • Tính đến ngày 10/03: Tỉnh Điện Biên hơn 33 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/10/2021 8:08:31 AM
 • 08:00, ngày 9/03/2021
 • Tính đến ngày 09/03: Tỉnh Điện Biên hơn 32 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/10/2021 8:07:59 AM
 • 08:00, ngày 08/03/2021
 • Tính đến ngày 08/03: Tỉnh Điện Biên hơn 31 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/10/2021 8:07:33 AM
 • 08:00, ngày 7/03/2021
 • Tính đến ngày 7/03: Tỉnh Điện Biên hơn 30 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/9/2021 6:21:05 AM
 • 08:00, ngày 06/03/2021
 • Tính đến ngày 06/03: Tỉnh Điện Biên hơn 29 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/8/2021 12:51:49 PM
 • 08:00, ngày 05/03/2021
 • Tính đến ngày 05/03: Tỉnh Điện Biên hơn 28 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/5/2021 7:40:25 AM
 • 08:00, ngày 04/03/2021
 • Tính đến ngày 04/03: Tỉnh Điện Biên hơn 27 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/4/2021 6:42:15 AM
 • 08:00, ngày 03/03/2021
 • Tính đến ngày 03/03: Tỉnh Điện Biên hơn 26 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/3/2021 7:05:09 AM
 • 08:00, ngày 02/03/2021
 • Tính đến ngày 02/03: Tỉnh Điện Biên hơn 25 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/2/2021 7:05:36 AM
 • 18:00, ngày 01/03/2021
 • Chiều ngày 01/03: Bệnh nhân BN1972 được công bố khỏi bệnh sau 8 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

  3/1/2021 6:18:57 PM
 • 08:00, ngày 01/03/2021
 • Tính đến ngày 01/03: Tỉnh Điện Biên hơn 24 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/1/2021 6:21:52 AM
 • 08:00, ngày 28/02/2021
 • Tính đến ngày 28/02: Tỉnh Điện Biên hơn 23 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/1/2021 6:20:29 AM
 • 08:00, ngày 27/02/2021
 • Tính đến ngày 27/02: Tỉnh Điện Biên hơn 22 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  3/1/2021 6:19:45 AM
 • 08:00, ngày 26/02/2021
 • Tính đến ngày 26/02: Tỉnh Điện Biên hơn 21 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/26/2021 7:58:51 AM
 • 08:00, ngày 25/02/2021
 • Tính đến ngày 25/02: Tỉnh Điện Biên hơn 20 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/25/2021 7:36:13 AM
 • 08:00, ngày 24/02/2021
 • Tính đến ngày 24/02: Tỉnh Điện Biên hơn 19 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/24/2021 8:36:37 AM
 • 08:00, ngày 23/02/2021
 • Tính đến ngày 23/02: Tỉnh Điện Biên hơn 18 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/23/2021 6:52:09 AM
 • 08:00, ngày 22/02/2021
 • Tính đến ngày 22/02: Tỉnh Điện Biên hơn 17 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/22/2021 6:53:41 AM
 • 08:00, ngày 21/02/2021
 • Tính đến ngày 21/02: Tỉnh Điện Biên hơn 16 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/21/2021 7:09:42 AM
 • 08:00, ngày 20/02/2021
 • Tính đến ngày 20/02: Tỉnh Điện Biên hơn 15 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/20/2021 8:44:57 AM
 • 08:00, ngày 19/02/2021
 • Tính đến ngày 19/02: Tỉnh Điện Biên hơn 14 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/19/2021 6:50:36 AM
 • 08:00, ngày 18/02/2021
 • Tính đến ngày 18/02: Tỉnh Điện Biên hơn 13 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/18/2021 6:26:50 AM
 • 08:00, ngày 17/02/2021
 • Tính đến ngày 17/02: Tỉnh Điện Biên hơn 12 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/17/2021 6:46:32 AM
 • 08:00, ngày 16/02/2021
 • Tính đến ngày 16/02: Tỉnh Điện Biên hơn 11 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/16/2021 7:22:00 AM
 • 08:00, ngày 15/02/2021
 • Tính đến ngày 15/02: Tỉnh Điện Biên hơn 10 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/15/2021 8:42:48 AM
 • 08:00, ngày 14/02/2021
 • Tính đến ngày 14/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 200h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/14/2021 7:54:54 AM
 • 06:00, ngày 13/02/2021
 • Tính đến ngày 13/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 174h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/13/2021 6:45:03 AM
 • 06:00, ngày 12/02/2021
 • Tính đến ngày 12/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 150h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

  2/12/2021 7:08:34 AM
 • 06:00, ngày 11/02/2021
 • Tính đến ngày 11/02: Tỉnh Điện Biên qua 126h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/11/2021 6:09:43 AM
 • 08:00, ngày 10/02/2021
 • Tính đến ngày 10/02: Tỉnh Điện Biên qua 104h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/10/2021 6:44:29 AM
 • 06:00, ngày 09/02/2021
 • Tính đến ngày 09/02: Tỉnh Điện Biên qua 78h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/9/2021 6:39:25 AM
 • 08:00, ngày 08/02/2021
 • Tính đến ngày 08/02: Tỉnh Điện Biên qua 56h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/8/2021 8:11:17 AM
 • 12:00, ngày 07/02/2021
 • 134 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân 1970, 1971, 1972 cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

  2/8/2021 7:31:15 AM
 • 08:00, Ngày 07/02/2021
 • Tính đến ngày 07/02: Tỉnh Điện Biên qua 32h không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/8/2021 7:28:38 AM
 • 08:00, ngày 06/02/2021
 • Tính đến ngày 06/02: Tỉnh Điện Biên qua 8h00 không có ca mắc COVID-19 mới.

  2/8/2021 7:23:09 AM
 • 23:50, ngày 05/02/2021
 • 03 trong số 04 ca nghi nghiễm tại tỉnh Điện Biên cho kết quả âm tính. Như vậy, Điện Biên ghi nhận có 03 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

  2/6/2021 6:32:38 AM
 • 08:23, ngày 05/02/2021
 • Điện Biên ghi nhận 06 ca dương tính lần 1: Thành phố Điện Biên Phủ ghi nhận thêm 01 ca dương tính lần 1, Huyện Mường Nhé ghi nhận 02 ca dương tính lần 1. Trong đó: 02 ca dương tính, 04 ca dương tính yếu.

  2/5/2021 7:24:23 AM
 • 02:46, ngày 04/02/2021
 • Huyện Mường Ảng (xã Ẳng Tở) ghi nhận 02 ca dương tính lần 1, Thành phố Điện Biên Phủ (xã Nà Tấu) ghi nhận 01 ca dương tính lần 1

  2/5/2021 1:46:39 AM
 • TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH
 • TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Tổng số ca bình phục/ tổng ca nhiễm
  (Tính từ 05/02/2021 đến hết ngày 01/06/2023 )
  90,693 / 90,761
 • TẢI ỨNG DỤNG
  PC-Covid QUỐC GIA
 • KHAI BÁO
  Y TẾ TRỰC TUYẾN
 • THÔNG BÁO KHẨN
 • THÔNG BÁO (28/12/2021): Địa điểm công cộng liên quan đến trường hợp mắc mới COVID-19 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
 • Liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 mới được ghi nhận ngày 28/12/2021 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.
 • THÔNG BÁO KHẨN (12/12/2021): Tìm lái xe taxi liên quan đến trường hợp mắc mới COVID-19 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
 • Liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 mới được ghi nhận ngày 11/12/2021 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.
 • THÔNG BÁO KHẨN (12/12/2021): Địa điểm công cộng liên quan đến trường hợp mắc mới COVID-19 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ
 • Liên quan đến trường hợp mắc COVID-19 mới được ghi nhận ngày 11/12/2021 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.
 • >>> Xem thêm
 • VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH
 • 129/TB-SYT
 • Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 31/5/2023)
 • 111/TB-SYT
 • Thông báo Về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Cập nhật cấp độ dịch đến ngày 15/5/2023)
 • 1170-CV/TU
 • V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống COVID-19
 • 99/TB-SYT
 • Thông báo về cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày 25/4/2023
 • 5273/CV-BTGTW
 • V/V tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19
 • >>> Xem thêm
 • DIỄN BIẾN DỊCH
 • 18:00, ngày 03/5/2022
 • Ngày 03/5: Điện Biên ghi nhận thêm 03 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 30/4/2022
 • Ngày 30/04: Điện Biên ghi nhận thêm 16 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 28/4/2022
 • Ngày 28/04: Điện Biên ghi nhận thêm 62 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 27/4/2022
 • Ngày 27/04: Điện Biên ghi nhận thêm 66 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 26/4/2022
 • Ngày 26/04: Điện Biên ghi nhận thêm 75 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 25/4/2022
 • Ngày 25/04: Điện Biên ghi nhận thêm 77 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 24/4/2022
 • Ngày 24/04: Điện Biên ghi nhận thêm 44 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 22/4/2022
 • Ngày 22/04: Điện Biên ghi nhận thêm 129 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 21/4/2022
 • Ngày 21/04: Điện Biên ghi nhận thêm 130 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 20/4/2022
 • Ngày 20/04: Điện Biên ghi nhận thêm 97 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 19/04/2022
 • Ngày 18/04: Điện Biên ghi nhận thêm 119 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 17/04/2022
 • Ngày 17/04: Điện Biên ghi nhận thêm 63 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 16/04/2022
 • Ngày 16/04: Điện Biên ghi nhận thêm 135 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 15/04/2022
 • Ngày 15/04: Điện Biên ghi nhận thêm 382 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 14/04/2022
 • Ngày 14/04: Điện Biên ghi nhận thêm 207 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 13/04/2022
 • Ngày 13/04: Điện Biên ghi nhận thêm 299 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 12/04/2022
 • Ngày 12/04: Điện Biên ghi nhận thêm 235 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 11/04/2022
 • Ngày 11/04: Điện Biên ghi nhận thêm 156 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 10/04/2022
 • Ngày 10/04: Điện Biên ghi nhận thêm 164 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 09/04/2022
 • Ngày 09/04: Điện Biên ghi nhận thêm 242 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 08/04/2022
 • Ngày 08/04: Điện Biên ghi nhận thêm 309 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 07/04/2022
 • Ngày 07/04: Điện Biên ghi nhận thêm 427 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 06/04/2022
 • Ngày 06/04: Điện Biên ghi nhận thêm 440 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 05/04/2022
 • Ngày 05/04: Điện Biên ghi nhận thêm 552 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 04/04/2022
 • Ngày 04/04: Điện Biên ghi nhận thêm 552 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 03/04/2022
 • Ngày 03/04: Điện Biên ghi nhận thêm 424 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 02/04/2022
 • Ngày 02/04: Điện Biên ghi nhận thêm 467 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 31/03/2022
 • Ngày 31/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2854 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 30/03/2022
 • Ngày 30/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1164 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 29/03/2022
 • Ngày 29/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1295 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 28/03/2022
 • Ngày 28/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1240 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 27/03/2022
 • Ngày 27/03: Điện Biên ghi nhận thêm 907 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 26/03/2022
 • Ngày 26/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1248 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 25/03/2022
 • Ngày 25/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1542 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 24/03/2022
 • Ngày 24/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1648 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 23/03/2022
 • Ngày 23/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2050 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 22/03/2022
 • Ngày 22/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2319 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 21/03/2022
 • Ngày 21/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2204 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 20/03/2022
 • Ngày 20/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1983 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 19/03/2022
 • Ngày 19/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2778 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 18/03/2022
 • Ngày 18/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2905 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 17/03/2022
 • Ngày 17/03: Điện Biên ghi nhận thêm 3097 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 16/03/2022
 • Ngày 16/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2945 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 15/03/2022
 • Ngày 15/03: Điện Biên ghi nhận thêm 3608 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 08:00, ngày 14/03/2022
 • Ngày 14/03: Điện Biên ghi nhận thêm 3296 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 08:00, ngày 13/03/2022
 • Ngày 13/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2938 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 08:00, ngày 12/03/2022
 • Ngày 12/03: Điện Biên ghi nhận thêm 3320 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 11/03/2022
 • Ngày 11/03: Điện Biên ghi nhận thêm 3320 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 10/03/2022
 • Ngày 10/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2709 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 09/03/2022
 • Ngày 09/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2265 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 08/03/2022
 • Ngày 08/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2772 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 07/03/2022
 • Ngày 07/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2808 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 06/03/2022
 • Ngày 06/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2189 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 05/03/2022
 • Ngày 05/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2105 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 04/03/2022
 • Ngày 04/03: Điện Biên ghi nhận thêm 2051 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 03/03/2022
 • Ngày 03/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1806 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 02/03/2022
 • Ngày 02/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1843 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 01/03/2022
 • Ngày 01/03: Điện Biên ghi nhận thêm 1572 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 28/02/2022
 • Ngày 28/02: Điện Biên ghi nhận thêm 1228 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 27/02/2022
 • Ngày 27/02: Điện Biên ghi nhận thêm 1018 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 26/02/2022
 • Ngày 26/02: Điện Biên ghi nhận thêm 1118 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 25/02/2022
 • Ngày 25/02: Điện Biên ghi nhận thêm 1067 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 24/02/2022
 • Ngày 24/02: Điện Biên ghi nhận thêm 891 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 22/02/2022
 • Ngày 22/02: Điện Biên ghi nhận thêm 560 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 21/02/2022
 • Ngày 21/02: Điện Biên ghi nhận thêm 499 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 20/02/2022
 • Ngày 20/02: Điện Biên ghi nhận thêm 438 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 19/02/2022
 • Ngày 19/02: Điện Biên ghi nhận thêm 358 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 18/02/2022
 • Ngày 18/02: Điện Biên ghi nhận thêm 280 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 17/02/2022
 • Ngày 17/02: Điện Biên ghi nhận thêm 252 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 16/02/2022
 • Ngày 16/02: Điện Biên ghi nhận thêm 195 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 15/02/2022
 • Ngày 15/02: Điện Biên ghi nhận thêm 166 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 14/02/2022
 • Ngày 14/02: Điện Biên ghi nhận thêm 155 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 12/02/2022
 • Ngày 12/02: Điện Biên ghi nhận thêm 124 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 11/02/2022
 • Ngày 11/02: Điện Biên ghi nhận thêm 118 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 10/02/2022
 • Ngày 10/02: Điện Biên ghi nhận thêm 112 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 09/02/2022
 • Ngày 09/02: Điện Biên ghi nhận thêm 141 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 08/02/2022
 • Ngày 08/02: Điện Biên ghi nhận thêm 77 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 07/02/2022
 • Ngày 07/02: Điện Biên ghi nhận thêm 135 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 06/02/2022
 • Ngày 06/02: Điện Biên ghi nhận thêm 127 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 05/02/2022
 • Ngày 05/02: Điện Biên ghi nhận thêm 128 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 04/02/2022
 • Ngày 04/02: Điện Biên ghi nhận thêm 140 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 03/02/2022
 • Ngày 03/02: Điện Biên ghi nhận thêm 53 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 02/02/2022
 • Ngày 02/02: Điện Biên ghi nhận thêm 55 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 01/02/2022
 • Ngày 01/02: Điện Biên ghi nhận thêm 33 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 30/01/2022
 • Ngày 30/01: Điện Biên ghi nhận thêm 53 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 29/01/2022
 • Ngày 29/01: Điện Biên ghi nhận thêm 17 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 28/01/2022
 • Ngày 28/01: Điện Biên ghi nhận thêm 67 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 27/01/2022
 • Ngày 27/01: Điện Biên ghi nhận thêm 89 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 26/01/2022
 • Ngày 26/01: Điện Biên ghi nhận thêm 74 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 25/01/2022
 • Ngày 25/01: Điện Biên ghi nhận thêm 117 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 24/01/2022
 • Ngày 24/01: Điện Biên ghi nhận thêm 105 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 23/01/2022
 • Ngày 23/01: Điện Biên ghi nhận thêm 89 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 21/01/2022
 • Ngày 21/01: Điện Biên ghi nhận thêm 96 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 20/01/2022
 • Ngày 20/01: Điện Biên ghi nhận thêm 92 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 19/01/2022
 • Ngày 19/01: Điện Biên ghi nhận thêm 36 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 18/01/2022
 • Ngày 18/01: Điện Biên ghi nhận thêm 84 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 17/01/2022
 • Ngày 17/01: Điện Biên ghi nhận thêm 38 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 16/01/2022
 • Ngày 16/01: Điện Biên ghi nhận thêm 79 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 15/01/2022
 • Ngày 15/01: Điện Biên ghi nhận thêm 54 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 14/01/2022
 • Ngày 14/01: Điện Biên ghi nhận thêm 62 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 13/01/2022
 • Ngày 13/01: Điện Biên ghi nhận thêm 68 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 12/01/2022
 • Ngày 12/01: Điện Biên ghi nhận thêm 65 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 11/01/2022
 • Ngày 11/01: Điện Biên ghi nhận thêm 41 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 10/01/2022
 • Ngày 10/01: Điện Biên ghi nhận thêm 32 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 09/01/2022
 • Ngày 09/01: Điện Biên ghi nhận thêm 88 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 08/01/2022
 • Ngày 08/01: Điện Biên ghi nhận thêm 38 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 07/01/2022
 • Ngày 07/01: Điện Biên ghi nhận thêm 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 06/01/2022
 • Ngày 06/01: Điện Biên ghi nhận thêm 22 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 05/01/2022
 • Ngày 05/01: Điện Biên ghi nhận thêm 56 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 04/01/2022
 • Ngày 04/01: Điện Biên ghi nhận thêm 40 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18h00, ngày 03/01/2022
 • Ngày 03/01: Điện Biên ghi nhận thêm 49 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 02/01/2022
 • Ngày 02/01: Điện Biên ghi nhận thêm 26 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 01/01/2022
 • Ngày 01/01/2022: Điện Biên ghi nhận thêm 23 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 31/12
 • Ngày 31/12: Điện Biên ghi nhận thêm 17 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 30/12
 • Ngày 30/12: Điện Biên ghi nhận thêm 20 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 29/12
 • Ngày 29/12: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 28/12
 • Ngày 28/12: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 27/12
 • Ngày 27/12: Điện Biên ghi nhận thêm 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 26/12
 • Ngày 26/12: Điện Biên ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 25/12
 • Ngày 25/12: Điện Biên ghi nhận thêm 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18h00, ngày 24/12
 • Ngày 24/12: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 23/12
 • Ngày 23/12: Điện Biên ghi nhận thêm 03 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 22/12
 • Ngày 22/12: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 21/12
 • Ngày 21/12: Điện Biên ghi nhận thêm 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 20/12
 • Ngày 20/12: Điện Biên ghi nhận thêm 03 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 19/12
 • Ngày 19/12: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 17/12
 • Ngày 17/12: Điện Biên ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 16/12
 • Ngày 16/12: Điện Biên ghi nhận thêm 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18:00, ngày 15/12
 • Ngày 15/12: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18h00, ngày 14/12
 • Ngày 14/12: Điện Biên ghi nhận thêm 08 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 15h00, ngày 13/12
 • Ngày 13/12: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18h00, ngày 12/12
 • Ngày 12/12: Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18h00, ngày 11/12
 • Ngày 11/12: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18h00, ngày 10/12
 • Ngày 10/12: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18h00, ngày 09/12
 • Ngày 09/12: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18h00, ngày 08/12
 • Ngày 08/12: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 17h00, ngày 06/12
 • Ngày 06/12: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 20h00, ngày 05/12
 • Ngày 05/12: Điện Biên ghi nhận thêm 03 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 19h00, ngày 03/12
 • Ngày 03/12: Điện Biên ghi nhận thêm 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 17h00, ngày 02/12
 • Ngày 02/12: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 12h00, ngày 01/12
 • Ngày 01/12: Điện Biên ghi nhận thêm 07 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 17h00, ngày 30/11
 • Ngày 30/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 17h00, ngày 29/11
 • Ngày 29/11: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 14h00, ngày 28/11
 • Ngày 28/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 16h00, ngày 27/11
 • Ngày 27/11: Điện Biên ghi nhận thêm 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 17h00, ngày 26/11
 • Ngày 26/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 12h00, ngày 25/11
 • Ngày 25/11: Điện Biên ghi nhận thêm 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 19h00, ngày 24/11
 • Ngày 24/11: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 20h00, ngày 23/11
 • Ngày 23/11: Điện Biên ghi nhận thêm 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 16h00, ngày 22/11
 • Ngày 22/11: Điện Biên ghi nhận thêm 22 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 19h00, ngày 21/11
 • Ngày 21/11: Điện Biên ghi nhận thêm 21 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 17h00, ngày 20/11
 • Ngày 20/11: Điện Biên ghi nhận thêm 24 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 24h00, ngày 19/11
 • Ngày 19/11: Điện Biên ghi nhận thêm 26 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 18h00, ngày 18/11
 • Ngày 18/11: Điện Biên ghi nhận thêm 40 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 21h00, ngày 17/11
 • Ngày 17/11: Điện Biên ghi nhận thêm 28 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 17h00, ngày 16/11
 • Ngày 16/11: Điện Biên ghi nhận thêm 06 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 17h00, ngày 15/11
 • Ngày 15/11: Điện Biên ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 07h00, ngày 14/11
 • Ngày 14/11: Điện Biên ghi nhận thêm 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 17h00, ngày 13/11
 • Ngày 13/11: Điện Biên ghi nhận thêm 20 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 18h00, ngày 12/11
 • Ngày 12/11: Điện Biên ghi nhận 09 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 19h00, ngày 11/11
 • Ngày 11/11: Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 16h00, ngày 10/11
 • Ngày 10/11: Điện Biên ghi nhận thêm 16 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 12h00, ngày 09/11
 • Ngày 09/11: Điện Biên ghi nhận thêm 04 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV2

 • 22h00, ngày 08/11
 • Ngày 08/11: Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 16h00, ngày 07/11
 • Ngày 07/11: Điện Biên ghi nhận thêm 15 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 12h00, ngày 06/11
 • Ngày 06/11: Điện Biên ghi nhận 12 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 22h00, ngày 05/11
 • Ngày 5/11: Điện Biên ghi nhận 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

 • 19h00, ngày 04/11
 • Ngày 4/11: Điện Biên ghi nhận thêm 10 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

 • 22h00, ngày 03/11
 • Ngày 3/11: Điện Biên ghi nhận 19 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 17 trường hợp cùng trú tại bản Gia Phú A xã Na Tông; 02 trường hợp trú Bản Na Phay 1, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên.

 • 08h00, ngày 03/11
 • Ngày 03/11: Điện Biên ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, tại 4 xã: Pom Lót, Mường Nhà, Na Tông, Phình Giàng, huyện Điện Biên.

 • 19h000, ngày 02/11
 • Ngày 02/11: Điện Biên ghi nhận thêm 14 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2; trong đó có 13 trường hợp là người cùng địa phương hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân BN927513 được ghi nhận mắc COVID-19 ngày 01/11/2021.

 • 21h30: ngày 01/11
 • Ngày 01/11: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (chưa rõ nguồn lây).

 • 15h00, ngày 26/10
 • Ngày 26/10: Điện Biên ghi nhận 01 ca mắc mới tại khu cách ly, là người nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

 • 20h00, ngày 24/10
 • Ngày 24/10: Điện Biên ghi nhận 02 ca mắc mới, là công dân Lào, nhập cảnh ngày 23/10/2021, đã được cách ly tại Nhà khách Trúc An, Công an tỉnh.

 • 07h30, ngày 20/10
 • Ngày 20/10: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Điện Biên có 5 ca mắc Covid-19 mới đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo

 • 06h00, ngày 19/10
 • Ngày 19/10: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

 • 18h00, ngày 18/10
 • Ngày 18/10: Điện Biên không ghi nhận có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 12h00, ngày 17/10
 • Sáng 17/10: Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp dương tính với vi rút SARS-COV-2 tại khu cách ly tập trung.

 • 06h30, ngày 16/10
 • Ngày 16/10: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

 • 18h00, ngày 11/10
 • Ngày 11/10: 54 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 26/9
 • Ngày 26/9: 39 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 25/9
 • Ngày 25/9: 38 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 24/9
 • Ngày 24/9: 37 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 23/9
 • Ngày 23/9: 36 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 22/9
 • Ngày 22/9: 35 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 21/9
 • Ngày 21/9: 34 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 20/9
 • Ngày 20/9: 33 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 19/9
 • Ngày 19/9: 32 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 18/9
 • Ngày 18/9: 31 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 17/9
 • Ngày 17/9: 30 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 16/9
 • Ngày 16/9: 29 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 15/9
 • Ngày 15/9: 28 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 14/9
 • Ngày 14/9: 27 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 13/9
 • Ngày 13/9: 26 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 12/9
 • Ngày 12/9: 25 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 11/9
 • Ngày 11/9: 24 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 10/9
 • Ngày 10/9: 23 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 09/9
 • Ngày 09/9: 22 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 08/9
 • Ngày 08/9: 21 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 07/9
 • Ngày 07/9: 20 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 06/9
 • Ngày 06/9: 19 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 05/9
 • Ngày 05/9: 18 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 04/9
 • Ngày 04/9: 17 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 03/9
 • Ngày 03/9: 16 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 02/9
 • Ngày 02/9: 15 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 01/9
 • Ngày 01/9: 14 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 31/8
 • Ngày 31/8: 13 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 30/8
 • Ngày 30/8: 12 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, 03 bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện.

 • 18h00, ngày 29/8
 • Ngày 29/8: 11 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 28/8
 • Ngày 28/8: 10 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 27/8
 • Ngày 27/8: 09 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 26/8
 • Ngày 26/8: 08 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 25/8
 • Ngày 25/8: 07 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 24/8
 • Ngày 24/8: 06 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 23/8
 • Ngày 23/8: 05 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 22/8
 • Ngày 22/8: 04 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 21/8
 • Ngày 21/8: 03 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 20/8
 • Ngày 20/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 19/8
 • Ngày 19/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 09h30, ngày 18/8
 • Sáng ngày 18/8: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV.

 • 18h00, ngày 17/8
 • Ngày 17/8: 14 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 16/8
 • Ngày 16/8: 13 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 15/8
 • Ngày 15/8: 12 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 14/8
 • Ngày 14/8: 11 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 13/8
 • Ngày 13/8: 10 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 12/8
 • Ngày 12/8: 09 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 11/8
 • Ngày 11/8: 08 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 10/8
 • Ngày 10/8: 07 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 09/8
 • Ngày 09/8: 06 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 08/8
 • Ngày 08/8: 05 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 07/8
 • Ngày 07/8: 04 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 06/8
 • Ngày 06/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 05/8
 • Ngày 05/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 04/8
 • Ngày 04/8: Điện Biên không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 07h00, ngày 03/8
 • Ngày 03/8: Điện Biên ghi nhận thêm 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 là F1 của BN161839.

 • 17h00, ngày 02/8
 • Ngày 02/8: Điện Biên ghi nhận 01 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 65 ngày liên tiếp không có ca mắc mới.

 • 18h00, ngày 01/8
 • Tính đến ngày 01/8: 64 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 31/7
 • Tính đến ngày 31/7: 63 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 30/7
 • Tính đến ngày 30/7: 62 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 29/7
 • Tính đến ngày 29/7: 61 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 28/7
 • Tính đến ngày 28/7: 60 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 27/7
 • Tính đến ngày 27/7: 59 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 26/7
 • Tính đến ngày 26/7: 58 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 25/7
 • Tính đến ngày 25/7: 57 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 24/7
 • Tính đến ngày 24/7: 56 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 23/7
 • Tính đến ngày 23/7: 55 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 22/7
 • Tính đến ngày 22/7: 54 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 21/7
 • Tính đến ngày 21/7: 53 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 20/7
 • Tính đến ngày 20/7: 52 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 19/7
 • Tính đến ngày 19/7: 51 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi trên địa bàn tỉnh là 61.

 • 18h00, ngày 18/7
 • Tính đến ngày 18/7: 50 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 17/7
 • Tính đến ngày 17/7: 49 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 16/7
 • Tính đến ngày 16/7: 48 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 15/7
 • Tính đến ngày 15/7: 47 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 14/7
 • Tính đến ngày 14/7: 46 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 59.

 • 18h00, ngày 13/7
 • Tính đến ngày 13/7: 45 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 12/7
 • Tính đến ngày 12/7: 44 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 57.

 • 18h00, ngày 11/7
 • Tính đến ngày 11/7: 43 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 55.

 • 18h00, ngày 10/7
 • Tính đến ngày 10/7: 42 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 01 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 52.

 • 18h00, ngày 09/7
 • Tính đến ngày 09/7: 41 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 08/7
 • Tính đến ngày 08/7: 40 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 07/7
 • Tính đến ngày 07/7: 39 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 01 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 51.

 • 18h00, ngày 06/7
 • Tính đến ngày 06/7: 38 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 50.

 • 18h00, ngày 05/7
 • Tính đến ngày 05/7: 37 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 04/7
 • Tính đến ngày 04/7: 36 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 03 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 48.

 • 18h00, ngày 03/7
 • Tính đến ngày 03/7: 35 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 45.

 • 18h00, ngày 02/7
 • Tính đến ngày 02/7: 34 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 01/7
 • Tính đến ngày 01/7: 33 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 43.

 • 18h00, ngày 30/6
 • Tính đến ngày 30/6: 32 ngày liên tiếp không có ca mắc mới trên địa bàn tỉnh.

 • 18h00, ngày 29/6
 • Ngày 29/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 41.

 • 18h00, ngày 28/6
 • Ngày 28/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 39.

 • 18h00, ngày 27/6
 • Ngày 27/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, có 02 bệnh nhân khỏi bệnh và ra viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 37.

 • 18h00, ngày 26/6
 • Ngày 26/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới, có thêm 01 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 35.

 • 18h00, ngày 25/6
 • Ngày 25/6: Điện Biên không ghi nhận ca mắc mới, có thêm 04 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 34.

 • 21h00, ngày 24/6
 • Tính từ 18h ngày 23/6 đến 21h ngày 24/6: Điện Biên có thêm 04 bệnh nhân khỏi bệnh, tổng số ca khỏi bệnh là 30.

 • 18h00, ngày 23/6
 • Tính từ 12h ngày 22/6 đến 18h ngày 23/6: 15 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện, tổng số ca khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 26.

 • 12h00, ngày 22/6
 • Tính đến 12h ngày 22/6: 07 bệnh nhân được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

 • 06h00, ngày 22/6
 • Tính từ 06h ngày 21/6 đến 06h ngày 22/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 21/6
 • Tính từ 06h ngày 20/6 đến 06h ngày 21/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 20/6
 • Tính từ 06h ngày 19/6 đến 06h ngày 20/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 19/6
 • Tính từ 06h ngày 18/6 đến 06h ngày 19/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 18/6
 • Tính từ 06h ngày 17/6 đến 06h ngày 18/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 17/6
 • Tính từ 06h ngày 16/6 đến 06h ngày 17/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 16/6
 • Tính từ 06h ngày 15/6 đến 06h ngày 16/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06h00, ngày 15/6
 • Tính từ 18h ngày 14/6 đến 06h ngày 15/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 18h00, ngày 14/6
 • Tính từ 06h ngày 14/6 đến 18h ngày 14/6: Bệnh nhân BN4129 đã khỏi bệnh và cho ra viện sau 3 lần xét nghiệm Covid-19 đều cho kết quả âm tính.

 • 06h00, ngày 14/6
 • Tính từ 06h ngày 13/6 đến 06h ngày 14/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 13/6
 • Tính từ 06h ngày 12/6 đến 06h ngày 13/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 12/6
 • Tính từ 06h ngày 11/6 đến 06h ngày 12/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 11/6
 • Tính từ 06h ngày 10/6 đến 06h ngày 11/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 10/6
 • Tính từ 06h ngày 09/6 đến 06h ngày 10/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 09/6
 • Tính từ 06h ngày 08/6 đến 06h ngày 09/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 06h00, ngày 08/6
 • Tính từ 18h ngày 07/6 đến 06h ngày 08/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18h00, ngày 07/6
 • Tính từ 18h ngày 06/6 đến 18h ngày 07/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18h00, ngày 06/6
 • Tính từ 18h ngày 05/6 đến 18h ngày 06/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 05/6
 • Tính từ 18h ngày 04/6 đến 18h ngày 05/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 04/6
 • Tính từ 18h ngày 03/6 đến 18h ngày 4/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 03/6
 • Tính từ 18h ngày 02/6 đến 18h ngày 03/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 02/6
 • Tính từ 18h ngày 01/6 đến 18h ngày 02/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 01/6
 • Tính từ 18h ngày 31/5 đến 18h ngày 01/6 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58.

 • 18:00, ngày 31/5
 • Tính từ 6h ngày 31/5 đến 18 h ngày 31/5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới; Luỹ tích số ca mắc, đang điều trị là 58

 • 06:00, ngày 31/5
 • Tính từ 12h00 ngày 29/5 đến 06h00 ngày 31/5, Điện Biên không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 12:00, ngày 29/5
 • Sáng 29/5, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2: BN6667, 6 tuổi, địa chỉ: Bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 08:30, ngày 27/5
 • Tính từ 8h ngày 26/5 đến 08h30 ngày 27/5/2021, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2: BN6129, giới tính nam, sinh năm 1988, bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 08:00, ngày 26/5
 • Tính từ 18h ngày 25/5 đến 08h ngày 26/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới: BN 5939, tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, là học sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Nậm Pồ.

 • 18:00, ngày 25/5
 • Tính từ 23 giờ 00 ngày 24/5/2021 đến 18 giờ 00 ngày 25/5/2021, Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới: BN5472, 17 tuổi, tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, đã được đưa đi cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Điện Biên Phủ.

 • 06:00, ngày 24/5
 • Từ 18 giờ đến 22 giờ ngày 23/5/2021, Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2: BN5230, BN5223 đều liên quan các các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 20:13, ngày 22/5
 • Từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 22/5/2021, trên địa bàn tỉnh Điện Biên ghi nhận 02 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2: 01 tại Bệnh viện dã chiến Điện Biên Phủ, tiếp xúc với đồ dùng, rác thải của các bệnh nhân mắc COVID-19; 01 tại Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 06:00, ngày 22/5
 • Tính từ 18h ngày 21/5/2021 đến 06h ngày 22/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 01 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 12:03, ngày 21/5
 • Tính từ 19h ngày 20/5/2021 đến 12h ngày 21/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 05 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Cả 05 ca bệnh đều liên quan đến các ca bệnh tại huyện Điện Biên và xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định. 

 • 22:15, ngày 20/5
 • Tính từ 12h - 18h ngày 20/5/2021, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19, đều có địa chỉ thường trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, trước đó đã được khoanh vùng và cách ly tập trung theo quy định.

 • 12:20, ngày 20/5
 • Sáng ngày 20/5, Điện Biên ghi nhận 04 ca dương tính với SARS-CoV-2: 01 ca tại huyện Điện Biên, 01 ca tại thị xã Mường Lay và 02 ca liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 19:13, ngày 19/5
 • Từ 18h ngày 18/5 đến 18h ngày 19/5, Điện Biên ghi nhận 08 ca dương tính với SARS-CoV-2: 03 ca trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, 05 ca liên quan đến các ca bệnh tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Như vậy, tính từ 07/5/2021 đến 18h ngày 19/5/2021 tỉnh Điện Biên đã ghi nhận 38 ca bệnh COVID-19.

 • 12:13, ngày 18/5
 • Sáng ngày 18/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2: 01 ca ở Thành phố Điện Biên Phủ, 03 ca ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ. Cả 04 ca trước đó đều đã được khoanh vùng và cách ly.

 • 23:13, ngày 17/5
 • Chiều ngày 17/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 02 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 13:20, ngày 17/5
 • Sáng ngày 17/5, Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 03 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, đều liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 23:53, ngày 16/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 04 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, nâng số ca bệnh trong ngày lên 11 trường hợp.

 • 11:56, ngày 16/5
 • Điện Biên ghi nhận 07 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (02 ca địa bàn TP. Điện Biên Phủ, 05 ca liên quan tới chùm ca bệnh ở xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ) nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh từ ngày 07/05 đến nay lên 17 trường hợp.

 • 18:00, ngày 15/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đều liên quan đến BN3758 tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ.

 • 24:00, ngày 14/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 02 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến BN 3758: Cả 2 BN3837 trú tại bản Nậm Chim 1, BN3838 trú tại bản Tân Lập, xã Si Pa Pìn, Huyện Nậm Pồ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

 • 12:30, ngày 14/5
 • Điện Biên ghi nhận thêm 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3758 (trú tại Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ) đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.

 • 08:00, ngày 14/05/2021
 • Tính đến ngày 14/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 13/05/2021
 • Tính đến ngày 13/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 12/05/2021
 • Tính đến ngày 12/05: Tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới.

 • 19:53, ngày 09/05/2021
 • Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2: BN 3353 (trú tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên) liên quan tới BN 3147 tại Bắc Ninh chiều 9/5 đã có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-COV-2.

 • 11:35, ngày 07/05/2021
 • Điện Biên ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2BN 3096 (trú tại phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ), là F1 bay trên chuyến bay số VN160 ngày 29/4 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội.

 • 08:00, ngày 06/05/2021
 • Tính đến ngày 06/05: Tỉnh Điện Biên hơn 90 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 05/05/2021
 • Tính đến ngày 05/05: Tỉnh Điện Biên hơn 89 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 04/05/2021
 • Tính đến ngày 04/05: Tỉnh Điện Biên hơn 87 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 03/05/2021
 • Tính đến ngày 03/05: Tỉnh Điện Biên hơn 86 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 02/05/2021
 • Tính đến ngày 02/05: Tỉnh Điện Biên hơn 85 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 01/05/2021
 • Tính đến ngày 01/05: Tỉnh Điện Biên hơn 84 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 30/04/2021
 • Tính đến ngày 30/04: Tỉnh Điện Biên hơn 83 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 29/04/2021
 • Tính đến ngày 29/04: Tỉnh Điện Biên hơn 82 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 28/04/2021
 • Tính đến ngày 28/04: Tỉnh Điện Biên hơn 81 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 27/04/2021
 • Tính đến ngày 27/04: Tỉnh Điện Biên hơn 80 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 26/04/2021
 • Tính đến ngày 26/04: Tỉnh Điện Biên hơn 79 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 25/04/2021
 • Tính đến ngày 25/04: Tỉnh Điện Biên hơn 78 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 24/04/2021
 • Tính đến ngày 24/04: Tỉnh Điện Biên hơn 77 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 23/04/2021
 • Tính đến ngày 23/04: Tỉnh Điện Biên hơn 76 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 22/04/2021
 • Tính đến ngày 22/04: Tỉnh Điện Biên hơn 75 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 21/04/2021
 • Tính đến ngày 21/04: Tỉnh Điện Biên hơn 74 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 20/04/2021
 • Tính đến ngày 20/04: Tỉnh Điện Biên hơn 73 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 19/04/2021
 • Tính đến ngày 19/04: Tỉnh Điện Biên hơn 72 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 18/04/2021
 • Tính đến ngày 18/04: Tỉnh Điện Biên hơn 71 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 17/04/2021
 • Tính đến ngày 17/04: Tỉnh Điện Biên hơn 70 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 16/04/2021
 • Tính đến ngày 16/04: Tỉnh Điện Biên hơn 69 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 15/04/2021
 • Tính đến ngày 15/04: Tỉnh Điện Biên hơn 68 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 14/04/2021
 • Tính đến ngày 14/04: Tỉnh Điện Biên hơn 67 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 13/04/2021
 • Tính đến ngày 13/04: Tỉnh Điện Biên hơn 66 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 12/04/2021
 • Tính đến ngày 12/04: Tỉnh Điện Biên hơn 65 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 11/04/2021
 • Tính đến ngày 11/04: Tỉnh Điện Biên hơn 64 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 10/04/2021
 • Tính đến ngày 10/04: Tỉnh Điện Biên hơn 63 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 09/04/2021
 • Tính đến ngày 09/04: Tỉnh Điện Biên hơn 62 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 08/04/2021
 • Tính đến ngày 08/04: Tỉnh Điện Biên hơn 61 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 07/04/2021
 • Tính đến ngày 07/04: Tỉnh Điện Biên hơn 60 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 06/04/2021
 • Tính đến ngày 06/04: Tỉnh Điện Biên hơn 59 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 05/04/2021
 • Tính đến ngày 05/04: Tỉnh Điện Biên hơn 58 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 04/04/2021
 • Tính đến ngày 04/04: Tỉnh Điện Biên hơn 57 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 03/04/2021
 • Tính đến ngày 03/04: Tỉnh Điện Biên hơn 56 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 02/04/2021
 • Tính đến ngày 02/04: Tỉnh Điện Biên hơn 55 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 01/04/2021
 • Tính đến ngày 01/04: Tỉnh Điện Biên hơn 54 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 31/03/2021
 • Tính đến ngày 31/03: Tỉnh Điện Biên hơn 53 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 30/03/2021
 • Tính đến ngày 30/03: Tỉnh Điện Biên hơn 52 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 29/03/2021
 • Tính đến ngày 29/03: Tỉnh Điện Biên hơn 51 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 28/03/2021
 • Tính đến ngày 28/03: Tỉnh Điện Biên hơn 50 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 27/03/2021
 • Tính đến ngày 27/03: Tỉnh Điện Biên hơn 49 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 26/03/2021
 • Tính đến ngày 26/03: Tỉnh Điện Biên hơn 48 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 25/03/2021
 • Tính đến ngày 25/03: Tỉnh Điện Biên hơn 47 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 24/03/2021
 • Tính đến ngày 24/03: Tỉnh Điện Biên hơn 46 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 23/03/2021
 • Tính đến ngày 23/03: Tỉnh Điện Biên hơn 45 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 22/03/2021
 • Tính đến ngày 22/03: Tỉnh Điện Biên hơn 44 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 21/03/2021
 • Tính đến ngày 21/03: Tỉnh Điện Biên hơn 43 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 20/03/2021
 • Tính đến ngày 20/03: Tỉnh Điện Biên hơn 42 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 19/03/2021
 • Tính đến ngày 19/03: Tỉnh Điện Biên hơn 41 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 18/03/2021
 • Tính đến ngày 18/03: Tỉnh Điện Biên hơn 40 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 17/03/2021
 • Tính đến ngày 17/03: Tỉnh Điện Biên hơn 40 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 16/03/2021
 • Tính đến ngày 16/03: Tỉnh Điện Biên hơn 39 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 15/03/2021
 • Tính đến ngày 15/03: Tỉnh Điện Biên hơn 38 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 14/03/2021
 • Tính đến ngày 14/03: Tỉnh Điện Biên hơn 37 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 13/03/2021
 • Tính đến ngày 13/03: Tỉnh Điện Biên hơn 36 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 12/03/2021
 • Tính đến ngày 12/03: Tỉnh Điện Biên hơn 35 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 11/03/2021
 • Tính đến ngày 11/03: Tỉnh Điện Biên hơn 34 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 10/03/2021
 • Tính đến ngày 10/03: Tỉnh Điện Biên hơn 33 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 9/03/2021
 • Tính đến ngày 09/03: Tỉnh Điện Biên hơn 32 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 08/03/2021
 • Tính đến ngày 08/03: Tỉnh Điện Biên hơn 31 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 7/03/2021
 • Tính đến ngày 7/03: Tỉnh Điện Biên hơn 30 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 06/03/2021
 • Tính đến ngày 06/03: Tỉnh Điện Biên hơn 29 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 05/03/2021
 • Tính đến ngày 05/03: Tỉnh Điện Biên hơn 28 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 04/03/2021
 • Tính đến ngày 04/03: Tỉnh Điện Biên hơn 27 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 03/03/2021
 • Tính đến ngày 03/03: Tỉnh Điện Biên hơn 26 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 02/03/2021
 • Tính đến ngày 02/03: Tỉnh Điện Biên hơn 25 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 18:00, ngày 01/03/2021
 • Chiều ngày 01/03: Bệnh nhân BN1972 được công bố khỏi bệnh sau 8 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

 • 08:00, ngày 01/03/2021
 • Tính đến ngày 01/03: Tỉnh Điện Biên hơn 24 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 28/02/2021
 • Tính đến ngày 28/02: Tỉnh Điện Biên hơn 23 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 27/02/2021
 • Tính đến ngày 27/02: Tỉnh Điện Biên hơn 22 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 26/02/2021
 • Tính đến ngày 26/02: Tỉnh Điện Biên hơn 21 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 25/02/2021
 • Tính đến ngày 25/02: Tỉnh Điện Biên hơn 20 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 24/02/2021
 • Tính đến ngày 24/02: Tỉnh Điện Biên hơn 19 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 23/02/2021
 • Tính đến ngày 23/02: Tỉnh Điện Biên hơn 18 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 22/02/2021
 • Tính đến ngày 22/02: Tỉnh Điện Biên hơn 17 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 21/02/2021
 • Tính đến ngày 21/02: Tỉnh Điện Biên hơn 16 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 20/02/2021
 • Tính đến ngày 20/02: Tỉnh Điện Biên hơn 15 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 19/02/2021
 • Tính đến ngày 19/02: Tỉnh Điện Biên hơn 14 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 18/02/2021
 • Tính đến ngày 18/02: Tỉnh Điện Biên hơn 13 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 17/02/2021
 • Tính đến ngày 17/02: Tỉnh Điện Biên hơn 12 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 16/02/2021
 • Tính đến ngày 16/02: Tỉnh Điện Biên hơn 11 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 15/02/2021
 • Tính đến ngày 15/02: Tỉnh Điện Biên hơn 10 ngày qua không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 14/02/2021
 • Tính đến ngày 14/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 200h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06:00, ngày 13/02/2021
 • Tính đến ngày 13/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 174h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06:00, ngày 12/02/2021
 • Tính đến ngày 12/02: Tỉnh Điện Biên trải qua 150h không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

 • 06:00, ngày 11/02/2021
 • Tính đến ngày 11/02: Tỉnh Điện Biên qua 126h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 10/02/2021
 • Tính đến ngày 10/02: Tỉnh Điện Biên qua 104h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 06:00, ngày 09/02/2021
 • Tính đến ngày 09/02: Tỉnh Điện Biên qua 78h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 08/02/2021
 • Tính đến ngày 08/02: Tỉnh Điện Biên qua 56h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 12:00, ngày 07/02/2021
 • 134 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân 1970, 1971, 1972 cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

 • 08:00, Ngày 07/02/2021
 • Tính đến ngày 07/02: Tỉnh Điện Biên qua 32h không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 08:00, ngày 06/02/2021
 • Tính đến ngày 06/02: Tỉnh Điện Biên qua 8h00 không có ca mắc COVID-19 mới.

 • 23:50, ngày 05/02/2021
 • 03 trong số 04 ca nghi nghiễm tại tỉnh Điện Biên cho kết quả âm tính. Như vậy, Điện Biên ghi nhận có 03 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

 • 08:23, ngày 05/02/2021
 • Điện Biên ghi nhận 06 ca dương tính lần 1: Thành phố Điện Biên Phủ ghi nhận thêm 01 ca dương tính lần 1, Huyện Mường Nhé ghi nhận 02 ca dương tính lần 1. Trong đó: 02 ca dương tính, 04 ca dương tính yếu.

 • 02:46, ngày 04/02/2021
 • Huyện Mường Ảng (xã Ẳng Tở) ghi nhận 02 ca dương tính lần 1, Thành phố Điện Biên Phủ (xã Nà Tấu) ghi nhận 01 ca dương tính lần 1

 • STT Thành, Thị xã, Huyện Số ca nhiễm Số ca khỏi Số Tử vong
  1 Thành phố Điện Biên Phủ 25,547 5
  2 Huyện Mường Ảng 6,470 1
  3 Huyện Điện Biên Đông 4,145 1
  4 Huyện Điện Biên 17,759 5
  5 Huyện Mường Chà 3,002 1
  6 Thị xã Mường Lay 3,027 0
  7 Huyện Mường Nhé 3,725 0
  8 Huyện Nậm Pồ 4,258 2
  9 Huyện Tủa Chùa 4,950 1
  10 Huyện Tuần Giáo 9,729 3
  Điện Biên 90,761 90,693 24
 • HÃY TỰ BẢO VỆ BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH

 • Hạn chế đi ra ngoài
 • Tránh tiếp xúc người khác
 • Đeo khẩu trang
 • Rửa tay xà phòng
 • Súc miệng, nhỏ mắt
 • Tăng sức đề kháng
 • QUY TRÌNH CÁC BƯỚC RỬA TAY CỦA BỘ Y TẾ

 • Bơm 3-5 ml dung dịch vào lòng bàn tay

 • Bước 1: Chà hai lòng bàn tay vào nhau

 • Bước 2: Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại

 • Bước 3: Chà 2 lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay vào các kẽ ngón tay

 • Bước 4: Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia

 • Bước 5: Chà ngón tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại

 • Bước 6: Chà các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại
 • - Từ Bước 1 đến Bước 6: Thực hiện mỗi bước 5 lần.
  - Làm ướt tay trước khi sử dụng. Rửa lại tay bằng nước sạch và lau khô.
 • Chung nhan Tin Nhiem Mang
 • © 2021 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐIỆN BIÊN - SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN
  Tổng truy cập: